Een betalingsregeling die door de deurwaarder is overeengekomen, is nog geen indicatie voor een staking van betalingen

Een betalingsregeling die door de deurwaarder is overeengekomen, is nog geen indicatie voor een staking van betalingen

Het Duitse insolventierecht kent de bijzonderheid dat een Anfechtungserklärung (verklaring van vernietiging) door een curator zeer vaak succes heeft. Dit leidt er dan toe dat schuldeisers betalingen weer aan de curator moeten terugbetalen die zij (ruim) vóór het faillissement van de schuldenaar hebben ontvangen.

Alleen de omstandigheid dat de vorderingen van de schuldeiser op de insolvente debiteur over een langere periode zijn ontstaan, volstaat echter niet als indicatie. Veeleer moet het feit dat de pogingen van verweerder tot incasso geen succes hebben gehad, de mogelijkheid bieden om conclusies te trekken over ongunstige financiële omstandigheden van de debiteur.

Zelfs het incasso van een schuldvordering met behulp van dwangmaatregelen is op zichzelf geen indicatie voor (dreigende) insolvabiliteit. Hetzelfde geldt voor het feit dat de gerechtsdeurwaarder een betalingsregeling met de schuldenaar heeft gesloten. Zelfs een verzoek om betaling in termijnen is alleen dan een indicatie voor (dreigende) staking van betalingen, als de debiteur daarnaast verklaart dat hij niet in staat is zijn opeisbare verbintenissen op een andere wijze te voldoen.

De uitspraak maakt eens te meer duidelijk dat de rechtspraak m.b.t. § 133 van de Duitse Insolvenzordnung de afgelopen jaren veranderd is en nader ingaat op de vraag of bepaalde omstandigheden al dan niet een indicatief effect hebben op het bestaan van een (dreigende) insolventie. Een algemene verwijzing naar een betalingsovereenkomst is niet meer voldoende (zeker niet in zaken waarin betalingen worden aangevochten en die volgens de nieuwe rechtssituatie moeten worden beoordeeld), evenmin als een verwijzing naar het feit dat verweerder executoriale maatregelen heeft genomen. Uit de invordering van de schuldvordering met behulp van dwangmaatregelen kan op zichzelf niet de dwingende conclusie worden getrokken dat er sprake is van insolventie of staking van betaling.

(Landgericht Bonn, beschikking van 19-08-2020 – 5 S 61/20)

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lars Wemmers, Rechtsanwalt.

 

 

#insolvenzrecht #anfechtung #gläubiger #zahlungen #forderung #ratenzahlung #insolvenzordnung #zahlungsunfähigkeit #verbindlichkeit #zahlungseinstellung

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : donderdag, 10 juni 2021