Voorkom verjaring: check vóór 31 december uw vorderingen

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Als ondernemer actief in Duitsland? Houd dan rekening met de reguliere verjaringstermijn van 3 jaar. Door deze regeling in het Duitse recht verjaren veel vorderingen op 31 december. De reguliere verjaringstermijn van 3 jaar begint te lopen aan het eind van het jaar waarin de vordering is ontstaan en waarvan de schuldeiser kennis had of redelijkerwijze kon hebben. Oftewel: eind 2022 verjaren alle vorderingen die in 2019 zijn ontstaan.

Soorten vorderingen

Onder vorderingen vallen bijvoorbeeld vorderingen tot schadevergoeding als gevolg van een ongeval, of betalingsvorderingen die zijn gebaseerd op aannemings- en koopovereenkomsten.


Vervaldatum

De vraag wanneer een vordering is ontstaan, hangt niet af van het tijdstip waarop de factuur is uitgereikt. De vervaldatum kan al vóór de factuurdatum liggen. De aanspraak op de koopprijs ontstaat dus al bij het sluiten van de overeenkomst. Als de koper echter bijvoorbeeld een betalingstermijn krijgt, wordt de vervaldag dienovereenkomstig verschoven. In dat geval is de koopprijs pas verschuldigd bij het verstrijken van de betalingstermijn.
De verschuldigde aanneemsom van de ondernemer is doorgaans pas opeisbaar zodra het werk door de opdrachtgever wordt opgeleverd. Als de opdrachtgever de overeenkomst en de toepasselijkheid van de VOB/B bedingt, dan moet hij zich er ook aan laten houden. De VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen) stelt dat de verjaringstermijn pas begint met de ontvangst van de slotfactuur.


Verjaring voorkomen

Bedrijven doen er goed aan vóór 31 december aanstaande te toetsen of alle prestaties die zij in 2019 hebben geleverd, ook zijn betaald. Als er nog openstaande vorderingen zijn, moeten op korte termijn maatregelen worden getroffen om de verjaring te voorkomen.

Verschil met Nederlandse recht


In Nederland bedraagt de verjaringstermijn vaak 5 jaar. De termijn die u heeft om uw vordering te verhalen, is dus duidelijk langer. Bovendien helpt een schriftelijke aanmaning om de verjaringstermijn opnieuw te laten lopen. Dit is in Duitsland niet mogelijk: aanmaningen - mondeling of schriftelijk - verhinderen niet dat de verjaring intreedt!


Gerechtelijke stappen

Vaak is het nodig om gerechtelijke stappen te zetten, zoals het instellen van een vordering of het aanvragen van een gerechtelijke aanmaning (Mahnbescheid). Ook daarbij is het van groot belang dat dit tijdig voor het eind van het jaar gebeurt, omdat de schuldeiser verantwoordelijk is voor eventuele vertragingen.


Afwijkende regels

Het Duitse recht kent tot slot veel afwijkende verjaringsvoorschriften kent. Zo verjaren de rechten van de koper op grond van gebreken aan het gekochte, 2 jaar nadat de goederen zijn overgedragen. Ook het bouwrecht kent verschillende termijnen. In geval van twijfel is het raadzaam om de zaak door een deskundige advocaat te laten beoordelen om geen risico te lopen.
Heeft u vragen over de mogelijke verjaring van uw vorderingen? Neem dan contact op met Cathrin van den Hurk, Rechtsanwältin / Fachanwältin für Versicherungsrecht.

No video selected.
  • gepubliceerd : woensdag, 21 december 2022