De grenzen van de `overeenkomst op afstand´

Fernabsatzvertrag

De grenzen van de `overeenkomst op afstand´

Overeenkomsten op afstand worden gekenmerkt door het uitsluitende gebruik van technieken voor communicatie op afstand (bijv. e-mail, brief, telefoon). 

Als een overeenkomst dus uitsluitend per post of telefonisch tot stand komt, is er sprake van een overeenkomst op afstand (zgn. Fernabsatzvertrag, § 312 c BGB). De vraag is echter vanaf wanneer er geen sprake meer is van een overeenkomst op afstand. Mogelijk zou al een bezoek of gesprek, of een bezichtiging ter plaatse in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van beide partijen ertoe kunnen leiden dat er geen sprake meer is van een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

In oktober 2021 moest het Oberlandesgericht Schleswig over een dergelijke zaak uitspraak doen.

De gedaagde, een hoveniersbedrijf, verrichtte in casu hovenierswerk voor eisende partij, een consument. Na betaling van het gevorderde bedrag, herriep eisende partij de overeenkomst en vroeg het bedrag dat zij had betaald terug. Gedaagde ging hiermee niet akkoord. De rechtbank stelde de gedaagde partij in het gelijk.

Eisende partij had volgens de rechtbank geen recht om de overeenkomst te herroepen (§ 312 c BGB). Om van dit recht gebruik te mogen maken, hadden partijen tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik mogen maken van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Weliswaar werden de offertes per post verzonden en vond de aanvaarding per e-mail dan wel telefonisch plaats, echter, voordat de offertes werden uitgebracht, vond er een bezichtiging plaats waarbij partijen persoonlijk aanwezig waren. De term contractonderhandelingen wordt in zowel in § 312 c I BGB als in de betreffende Europese richtlijn inzake consumentenrechten (Richtlijn 2011/83/EU) ruim geïnterpreteerd. Het recht om een overeenkomst te herroepen vervalt zodra partijen gelijktijdig in elkaars persoonlijke aanwezigheid verkeerden om over de overeenkomst te onderhandelen. Reden daarvoor is dat de nagestreefde doelstelling van bescherming van de consument niet meer centraal staat, omdat de consument de mogelijkheid had om zich een beeld te vormen van de contractpartij.

In casu sprak tegen het bestaan van een overeenkomst op afstand en dus ook het daaruit voortvloeiende recht van herroeping bovendien, dat op het moment dat partijen gelijktijdig persoonlijk aanwezig waren het doel van de overeenkomst nader werd besproken. Eveneens zette de ondernemer bij het sluiten van de overeenkomst niet het vereiste, georganiseerde systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand in. Het volstaat daarbij niet dat er alleen informatie over de ondernemer en zijn producten of diensten op een website vermeld staat.

Belangrijk! De uitspraak maakt duidelijk dat er alleen sprake is van een overeenkomst op afstand, als er ook werkelijk geen sprake is geweest van een fysieke aanwezigheid tussen partijen. Bij de totstandkoming van de overeenkomst moet er dus strikt op worden toegezien dat er uitsluitend via technieken voor de communicatie op afstand wordt gecommuniceerd, om gebruik te kunnen maken van een mogelijk recht van herroeping, voortvloeiend uit de overeenkomst op afstand. Ondernemers dienen er rekening mee te houden dat bij het bezoeken van de consument wordt aangenomen dat de bedrijfs- of beroepsactiviteit niet is gericht op het sluiten van overeenkomsten op afstand.

 

Dit artikel is met medewerking van Frederike Knickrehm tot stand gekomen.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt  

 

 

#bouw #bouwproject #duitsland #overeenkomst #contract #fernabsatzvertrag #communicatie #consument #ondernemer #dienstverlening

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 10 januari 2022