Let op bij een Duitse GmbH (wijziging UBO-register)

Hervorming van de Duitse wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (GwG) - het Duitse UBO-register (Transparenzregister) wordt een volledig zelfstandig register

Let op bij een Duitse GmbH (wijziging UBO-register)

Tot nu toe was het Duitse UBO-register opgezet als een zogenaamd Auffangregister waarin de registratie van de uiteindelijk belanghebbende in veel gevallen fictief was.

Inschrijving van de uiteindelijk belanghebbende in het Duitse UBO-register was alleen nodig als de informatie over de uiteindelijk belanghebbende niet uit andere registers, zoals het handelsregister, kon worden opgemaakt. Een koppeling van de Europese UBO-registers maakt nu echter een zogenaamd Vollregister, een volledig zelfstandig register nodig. Daardoor kan alle informatie over de uiteindelijk belanghebbende in een uniform gegevensformaat worden opgevraagd.

De omzetting van het UBO-register naar een volledig zelfstandig register vond plaats met ingang van 1 augustus 2021. Sinds 01-08-2021 moeten alle rechtspersonen die tot registratie in het UBO-register verplicht zijn en tot nu toe geprofiteerd hebben van de fictieve meldingsplicht van § 20, lid 2, van de Duitse wet GwG, hun uiteindelijk belanghebbende actief in het UBO-register laten inschrijven. 

Door de hervorming van het UBO-register tot een volledig zelfstandig register zijn nu bijna alle rechtspersonen verplicht het UBO-register in kennis te stellen van alle informatie over de uiteindelijk belanghebbende. Uitzonderingen gelden voor de Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) - de Duitse maatschap. De Bundesanzeiger Verlag zal geregistreerde verenigingen per definitie in het UBO-register inschrijven. De Bundesanzeiger Verlag gaat er bij deze inschrijvingen echter vanuit dat er geen feitelijke uiteindelijk belanghebbende van de vereniging bestaat, dat alle bestuursleden in Duitsland wonen en dat zij uitsluitend de Duitse nationaliteit hebben. Als een van deze punten niet van toepassing is, bestaat er ook een individuele registratieplicht voor de vereniging.

Voortaan zijn buitenlandse vennootschappen ook tot registratie verplicht als de buitenlandse vennootschap deelneemt in een vennootschap die onroerende zaken bezit en daardoor een economisch belang verwerft in de zin van § 1, lid 3a van de wet Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG).

Een andere wijziging heeft betrekking op de vermelding van de nationaliteit van de uiteindelijk belanghebbende. Tot nu toe was het voldoende slechts één nationaliteit aan te geven. Voortaan moeten alle nationaliteiten van de uiteindelijk belanghebbende aan het UBO-register worden gemeld.

Voor de rechtspersonen die tot nu toe hebben geprofiteerd van de fictieve melding, bevat de wet GwG de volgende overgangstermijnen voor de kennisgeving aan het UBO-register:

31-03-2022: voor Duitse naamloze vennootschappen (AG), commanditaire vennootschappen op aandelen (KGaA) en Societas Europea (SE).

30-06-2022: voor Duitse vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (GmbH en UG), coöperaties en maatschappen voor vrije beroepen (Partnergesellschaft)

31-12-2022: voor alle andere vennootschappen waarvoor registratie bij het UBO-register geldt

 

Tip voor de praktijk

Aangezien het voorrecht van de fictieve melding eindigt bij het verstrijken van de hierboven beschreven overgangstermijnen, adviseren wij alle rechtspersonen die tot registratie in het Duitse UBO-register verplicht zijn en die tot nu toe gebruik hebben gemaakt van de fictieve melding, hun uiteindelijk belanghebbende binnenkort te laten registreren

Bovendien zouden al degenen die hun uiteindelijk belanghebbende reeds bij het UBO-register hebben aangemeld, hun aanmelding moeten controleren om na te gaan of een van de aangemelde uiteindelijk belanghebbenden meer dan één nationaliteit heeft. Als dat het geval is, moeten de bijkomende nationaliteiten onmiddellijk worden gemeld, aangezien de overgangstermijnen alleen gelden voor rechtspersonen die tot dusver gebruik hebben gemaakt van de fictieve melding. Doet u dat niet kan de bestuurder die verantwoordelijk is voor de kennisgeving, een boete worden opgelegd.

 

Dit artikel is met vriendelijke ondersteuning van Vivien Eder ontstaan.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

  

 

#duitsland #ubo_register #vollregister #gwg #vennootschap #gmbh #ag #kgaa #partnergesellschaft #witwassen #terrorisme #transparenzregister

 

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 13 september 2021