Wanneer mag ik cookies plaatsen?

Toestemming voor het opslaan van cookies

Wanneer mag ik cookies plaatsen?

Na de uitspraak van 01-10-2019 (Az. C-673/17) van het Europese Hof van Justitie heeft nu ook het Duitse Hof Bundesgerichtshof (I ZR 7/16) (BGH) besloten welke eisen moeten worden gesteld aan de toestemming voor het opslaan van cookies op de apparaten van gebruikers. Het BGH stelt het volgende:

Als beheerders van websites het gedrag van hun websitebezoekers willen analyseren ten behoeve van marktonderzoek of gepersonaliseerde gebruikersprofielen aan te maken met behulp van pseudoniemen en voor dat doel cookies willen plaatsen, hebben zij toestemming van de websitebezoeker nodig. Het BGH heeft bovendien geoordeeld dat de toestemming alleen rechtsgeldig is als die uit vrije wil is gegeven. Websitebezoekers moeten al bij voorbaat exact worden geïnformeerd over wat de beheerder van de website met de cookies beoogt, waarom hij de gegevens van de websitebezoeker verzamelt, verwerkt en gebruikt. Bovendien moet de websitebezoeker er ook nog op worden gewezen - voor zover dat in het individuele geval noodzakelijk is of gewenst wordt - wat er gebeurt als hij geen toestemming verleent. Het BGH licht in zijn persbericht verder toe dat de toestemming schriftelijk moet worden gegeven, tenzij vanwege de bijzondere omstandigheden een andere vorm de voorkeur heeft. Dit betekent dat de toestemming moet worden ondertekend of dat die in digitale vorm moet zijn verleend. Als de toestemming samen met andere verklaringen moet worden verstrekt, moet op de toestemming bijzondere nadruk worden gelegd.

Ingeval de websitebezoeker zijn toestemming niet schriftelijk verleent, moet de beheerder van de website hem schriftelijk bevestigen wat de toestemming inhoudt. Een dergelijke bevestiging is niet nodig als de beheerder van de website verklaart en garandeert dat hij de toestemming vastlegt en de website bezoeker de inhoud van de toestemming te allen tijde kan inzien. Ook moet de websitebeheerder de bezoeker erop wijzen dat hij zijn toestemming te allen tijde kan intrekken. Ook dan geldt de hierboven genoemde plicht hier met nadruk op te wijzen.

Op grond van deze uitspraak moet iedere websitebeheerder er uiterlijk nu voor zorgen dat cookies die op zijn website worden geplaatst, en die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, alleen op basis van de toestemming van de websitebezoeker worden geplaatst. Kan de toestemming van de websitebezoeker voor cookies voor marktonderzoek etc. niet worden aangetoond, mogen de cookies niet worden geplaatst.

 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Romy Latka.

 

 

#cookies #website #toestemming #wiederruf #speicherung_cookies #websitebezoeker #gebruikersprofilen

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 14 juli 2020