UPDATE! Vleesverwerkingsindustrie

Vanaf 2021 terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en overeenkomsten verboden!

UPDATE! Vleesverwerkingsindustrie

Op 29-07-2020 keurde de Duitse regering een wetsontwerp goed voor meer arbeidsveiligheid in de vleesindustrie. Dit ging uit van een nog niet door de regering goedgekeurd wetsontwerp van het Duitse ministerie van arbeid.

Voorheen zijn er vaker besmettingen met het coronavirus vastgesteld bij werknemers in slachthuizen. Hierbij ging het meestal om Oost-Europese werknemers die werkten voor onderaannemers in het kader van overeenkomsten van aanneming van werk (Werkverträge) of die werkten voor bedrijven die arbeidskrachten aan slachthuizen ter beschikking stellen (Arbeitnehmerüberlassung).

Als oorzaken van de infecties werden de werkomstandigheden van de betrokken personen en hun huisvesting in collectieve accommodaties aangegeven. In het algemeen werd de verantwoordelijkheid hiervoor afgeschoven op onderaannemers of bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Het Duitse ministerie van arbeid reageerde hierop en liet een wetsontwerp opstellen dat door het Duitse kabinet werd goedgekeurd. Het wetsontwerp bevat onder meer de volgende bepalingen:

  • In de vleesindustrie zijn overeenkomsten van aanneming van werk vanaf 01-01-2021 verboden en vanaf 01-04-2021 ook overeenkomsten van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten of uitzendwerk.

  • Het slachten en verwerken van vlees in bedrijven in de vleesindustrie zal in de toekomst alleen nog maar mogen worden gedaan door werknemers van het eigen bedrijf, d.w.z. door het eigen vaste personeel van de eigenaar.

Deze regeling dient niet van toepassing te zijn op het slagersambacht met maximaal 49 werknemers.

Het gevolg daarvan is dat overeenkomsten van aanneming van werk en het ter beschikking stellen van werknemers in de vleesindustrie niet meer is toegestaan.

In de Duitse Arbeitsstättenverordnung (voorschriften betreffende de werkplek) zal in de toekomst worden bepaald hoe de gezamenlijke accommodatie voor de werknemers moet worden ingericht, ook als deze niet op het bedrijfsterrein ligt.

Om de rechten van de werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk te waarborgen, moeten de verantwoordelijke instanties van de deelstaten (Arbeitsschutzbehörde) de bedrijven vaker controleren. De huidige controles moeten bijna worden verdubbeld door vanaf 2026 jaarlijks ten minste 5% van de bedrijven die in elke deelstaat zijn gevestigd door de overheid te laten inspecteren.

Met uitzondering van het slagersambacht moeten werkgevers in de vleesindustrie het begin en het einde van de dagelijkse werktijd van hun personeel elektronisch registreren.

Overtredingen van de arbeidstijdenwet zullen in de toekomst zwaarder worden bestraft. Het bedrag van de boetes wordt verdubbeld van de huidige 15.000 euro naar 30.000 euro.

Door de betrokken bedrijven en hun organisaties is heftig kritiek geleverd op het verbod op overeenkomsten van aanneming van werk en het verbod op terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de vleesindustrie. Er worden grondwettelijke bezwaren tegen de wetsherziening geuit. Er wordt nu al gediscussieerd over de migratie van bedrijven naar de buurlanden.

Daarnaast wijst de uitzendbranche erop dat er volgens hen grote verschillen bestaan tussen het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en overeenkomsten van aanneming van werk. Bovendien wordt de uitzendbranche reeds enorm gecontroleerd en worden er lonen betaald die aanzienlijk hoger liggen dan het respectieve wettelijke minimumloon.

Het verbod op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in bepaalde bedrijfstakken bestaat in Duitsland al voor de bouwnijverheid (Bauhauptgewerbe). Er bestaan echter verschillende uitzonderingen op deze regel.

Anderzijds is het verbod om gebruik te maken van onderaannemers een novum. Gerechtelijke procedures zijn al aangekondigd, juridische rapporten zijn in opdracht gegeven of zijn al beschikbaar.

Aangezien de maatregelen waartoe is besloten daadwerkelijk inbreuk maken op de vrijheid van ondernemerschap, moeten de resultaten van de gerechtelijke procedures worden afgewacht.

Volgens actuele persberichten wil de vleesindustrie met de verantwoordelijke vakbond Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) onderhandelingen starten over een algemeen geldende cao. Het doel is onder andere om een minimumloon en de accommodatie van de arbeidskrachten vast te stellen, bovendien moet er ook over worden onderhandeld onder welke voorwaarden het ter beschikking stellen van arbeidskrachten nog mogelijk kan zijn.

De vakbond NGG is weliswaar bereid te onderhandelen over een collectieve arbeidsovereenkomst, maar in ieder geval dient het ter beschikking stellen van arbeidskrachten te worden gestopt. Wat dit betreft, is men niet bereid om af te wijken van het voorstel van het Duitse ministerie van arbeid.

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Torsten Viebahn.

 

 

#personeel #ter_beschikkingstellen_personeel #werkomstandigheden #arbeidsveiligheid #werkgever #werknemer #duitslandjuridischfiscaal #vlees #corona #covid_19 #boete

 

 

  • gepubliceerd : vrijdag, 11 september 2020