“Het einde (van het jaar) nadert” - houdt u de verjaring in het oog!

Verjaring van vorderingen

“Het einde (van het jaar) nadert” - houdt u de verjaring in het oog!

Ook al is men aan het eind van het jaar natuurlijk met veel andere dingen bezig, toch moet men in het oog houden dat naar Duits recht veel vorderingen op 31 december van ieder jaar verjaren.

De reguliere verjaringstermijn van 3 jaar begint immers te lopen aan het eind van het jaar waarin de vordering is ontstaan en de schuldeiser hiervan kennis had, of redelijkerwijze kon hebben.

Eind 2020 verjaren dus alle vorderingen die in 2017 zijn ontstaan.

Daaronder vallen bijvoorbeeld ook vorderingen tot schadevergoeding als gevolg van een ongeval of betalingsvorderingen die zijn gebaseerd op aannemings- en koopovereenkomsten.

Het komt er bij de vraag wanneer een vordering is ontstaan niet op aan wanneer de factuur is opgesteld. De vervaldatum van de vordering kan dus voor de factuurdatum liggen.

Het recht op betaling van de koopprijs ontstaat bijvoorbeeld al bij het sluiten van de overeenkomst. Als er met de koper echter bijvoorbeeld een betalingstermijn is afgesproken, dan wordt de datum van opeisbaarheid verschoven. De koopprijs is pas opeisbaar bij het verstrijken van de betalingstermijn.

De verschuldigde aanneemsom van de ondernemer is doorgaans pas opeisbaar op het moment dat het werk door de opdrachtgever wordt aanvaard. Als de VOB/B van toepassing is, dan ontstaat de vordering echter pas na uitreiking en ontvangst van een correcte factuur.

Bedrijven doen er daarom goed aan, om nu tijdig voor 31-12-2020 te toetsen of alle prestaties die zij in 2017 hebben geleverd, ook zijn betaald. Als er nog openstaande vorderingen zijn, moeten er nu op korte termijn maatregelen worden getroffen, om de verjaring te voorkomen.

Ter vergelijking:  In Nederland bedraagt de verjaringstermijn vaak 5 jaar. De termijn die u heeft om uw vordering te verhalen, is dus duidelijk langer.

Bovendien kunt u er met een schriftelijke aanmaning voor zorgen dat de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen.

Dit is in Duitsland niet mogelijk - aanmaningen, al dan niet mondeling of schriftelijk - verhinderen niet dat de verjaring intreedt!

Gelet hierop is het geregeld nodig om gerechtelijke stappen te zetten, zoals bijvoorbeeld het instellen van een vordering of het aanvragen van een gerechtelijke aanmaning (Mahnbescheid). Ook daarbij is het altijd belangrijk dat dit nog tijdig voor het eind van het jaar gebeurt, omdat de schuldeiser verantwoordelijk is voor eventuele vertragingen.

Tot slot moet nog worden opgemerkt dat het Duitse recht ook talrijke afwijkende verjaringsvoorschriften kent. Bijvoorbeeld verjaren de rechten van de koper op grond van gebreken aan het gekochte, 2 jaar nadat de goederen zijn overgedragen. Ook het bouwrecht kent verschillende termijnen. In geval van twijfel is het raadzaam om de zaak door een deskundige advocaat te laten beoordelen, om geen risico te lopen.

 

Heeft u vragen over de mogelijke verjaring van uw vorderingen? Neemt u in dat geval contact op met Cathrin van den Hurk, Rechtsanwältin / Fachanwältin für Versicherungsrecht.

 

 

#verjaring #vob #bouw #verjaringstermijn #factuur #vervaldatum #aanmaning #duits_recht

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : vrijdag, 13 november 2020