Hervorming van de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Nieuwe regelingen voor inlenend bedrijven

Hervorming van de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Per 30-07-2020 is in Duitsland de herziene Arbeitnehmer-Entsendegesetz van kracht geworden. Daarmee is de Europese detacheringsrichtlijn 2018/957 omgezet in nationaal recht.

In de wet zijn met name nieuwe regelingen vastgelegd met betrekking tot dwingende arbeidsvoorwaarden die naar Duitsland gezonden werknemers moeten worden gegarandeerd.

Er was tot dusverre weinig aandacht voor het feit dat in de wet ook nieuwe regelingen zijn vastgelegd voor de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van arbeidskrachten.

Deze regelingen betreffen vooral inlenend bedrijven met zetel in Duitsland of in het buitenland, die grensoverschrijdend werknemers willen inlenen. Deze nieuwe regelingen zijn te vinden in § 15 a en § 19 van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG).

§ 15 a lid 1 AEntG betreft het bijzondere geval dat niet het uitlenend bedrijf werknemers grensoverschrijdend ter beschikking stelt in Duitsland, maar dat een inlenend bedrijf met zetel in het buitenland de werknemers in Duitsland inzet.

Voordat een inlenend bedrijf met zetel in het buitenland een ingeleende arbeidskracht in Duitsland mag laten werken, moet hij het uitlenend bedrijf schriftelijk informeren.

In § 15 a lid 1 AEntG zijn verregaande informatieverplichtingen opgenomen. Daar is concreet het volgende geregeld: Voordat een inlenend bedrijf met zetel in het binnen- of buitenland een arbeidskracht van een in het buitenland gevestigd uitlenend bedrijf in Duitsland mag laten werken, moet hij het uitlenend bedrijf schriftelijk informeren over de essentiële arbeidsvoorwaarden, incl. het arbeidsloon, die in zijn bedrijf gelden voor een vergelijkbare werknemer. De informatieverplichting geldt niet als een cao voor de detacheringsbranche van toepassing is, op grond waarvan kan worden afgeweken van het beginsel van gelijke behandeling.

In § 19 AEntG zijn de documentatieverplichtingen van de werkgever (en van binnenlandse inlenend bedrijven) herzien. Op grond daarvan moeten, naast de al bestaande documentatieverplichtingen, nu ook begin, duur en eind van de werkzaamheden worden geregistreerd waarvoor een toeslag wordt betaald, teneinde de instantie in staat te stellen effectief te controleren.

De bovenstaande regelingen betekenen meer administratie voor de betrokken bedrijven. Een schending van de genoemde verplichtingen kan aanzienlijke juridische gevolgen hebben. Bij schending van de verplichtingen van § 15 a AEntG zijn schadeclaims denkbaar wegens het verzaken van bijkomende contractuele plichten. Schending van de documentatieplicht van

§ 19 lid 1, eerste zin AEntG is een overtreding en daarvoor kan een geldboete worden opgelegd. De boetes kunnen oplopen tot 30.000 euro.

De desbetreffende bedrijven moet daarom dringend worden aangeraden, zich in te stellen op de nieuwe regelingen en deze te integreren in hun werkprocessen.

 

Heeft u vragen over het Arbeitnehmer-Entsendegesetz? Neemt u in dat geval contact op met Torsten Viebahn, Anja Romijnders of Alexander Crämer.

 

 

#duitsland #arbeitnehmer_entsendegesetz #arbeidsrecht #nieuwe_wet #arbeidsvoorwaarden #buitenland #export #meld_documentatieplicht #grensoverschrijdend_werk #arbeidsloon

No video selected.
  • gepubliceerd : vrijdag, 11 september 2020