Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Ook al wordt de bouwbranche op dit moment niet direct door bestuurlijke maatregelen in verband met de coronacrisis getroffen, toch zijn ook hier de eerste gevolgen al voelbaar. Leveringsproblemen, hogere materiaalkosten, inreisverboden of bestuurlijke maatregelen kunnen de planning van een bouwproject behoorlijk in de war gooien.

De gevolgen hiervan voor de individuele contracten hangen daarbij overwegend af van de afspraken tussen partijen. Een algemene conclusie hierover kan niet worden getrokken. Toch willen wij deze gelegenheid aangrijpen om u te informeren over maatregelen die ten aanzien van aannemingscontracten en in de bouwsector kunnen worden genomen, en mythes te ontkrachten.

 

Corona-crisis: mogelijkheid van beroep op overmacht?

Omdat de corona-crisis de hele economie treft, worden de gevolgen van de corona-crisis vaak als “overmacht” gekwalificeerd. In de Duitse rechtspraak spreekt men van overmacht (“höhere Gewalt”) wanneer een groot aantal personen getroffen wordt door een van buiten komende onverwachte en onafwendbare omstandigheid.

Om een beroep te kunnen doen op overmacht (höhere Gewalt) moet aan strenge voorwaarden worden voldaan. Een beroep op overmacht is niet op grond van iedere prijsverhoging of ieder leveringsprobleem mogelijk. Bovendien kan volgens de rechtspraak iedere kleinste eigen nalatigheid volstaan om de mogelijkheid van een beroep op overmacht te doen vervallen (BGH, vonnis van 21-02-1973, Az. VIII ZR 212/71).

Ook in tijden van de corona-crisis moet dus per geval worden beoordeeld of inderdaad aan de voorwaarden van overmacht binnen de concrete contractuele relatie wordt voldaan. Het is ook zinvol om in tijden van crisis te letten op een deugdelijke documentatie van de procedures binnen het bedrijf en communicatie met de zakenpartners.

Rechtsgevolgen in geval van overmacht

Bij de term overmacht (“höhere Gewalt”) gaat het in eerste instantie om de schuldvraag. Volgens de wetgever moeten in geval van overmacht (“höhere Gewalt”) beide partijen geen schuld hebben aan de concrete situatie.

In zoverre is de conclusie dat in geval van overmacht een schadevergoeding van de contractpartner kan worden verlangd, doorgaans een mythe. Als een partij op grond van overmacht niet in staat is om de prestatie te leveren, dan is deze partij in eerste instantie vrijgesteld van zijn verplichting om te presteren, zonder dat de andere partij een schadevergoeding kan vorderen.

Deze en andere wettelijke gevolgen in geval van overmacht gelden onder voorbehoud van andere contractuele afspraken tussen de contractpartijen.

Documentatie

Zoals gezegd, is het enorm belangrijk om in crisistijden een zorgvuldige documentatie te voeren. Want zodra de eerste gevolgen van het corona-virus op het bestaande contract voelbaar worden en uiterlijk op het moment dat individuele ondernemingen de financiële gevolgen kunnen vaststellen, zullen er geschillen ontstaan.

Het is dan absoluut noodzakelijk om bijvoorbeeld te kunnen aantonen welke afspraken zijn gemaakt of welke maatregelen ter voorbereiding of beheersing van de gevolgen van de corona-crisis met betrekking tot het contract zijn genomen.

Melden van belemmeringen

In het kader van aannemingsovereenkomsten - om precies te zijn bouwcontracten waarop de VOB/B van toepassing is - is het raadzaam om de opdrachtgever ook concreet over de belemmeringen die verband houden met de corona-crisis te informeren.

Daarbij moet de formele en inhoudelijke voorwaarden van zogeheten Behinderungsanzeigen (schriftelijke meldingen van belemmeringen) naar Duits recht in acht worden genomen. Met name de gevolgen van de corona-crisis op de te leveren prestatie moeten concreet worden omschreven en de gevolgen voor de voortgang van het bouwproces, ook die die die verder gaan dan de eigen bijdrage.

 

Omtrent dit thema vindt u nog volgende artikelen:

 

 Voor verdergaande informatie kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock en Elena Patschkowski.

 

 #corona #COVID-19 #bouw #hoehere_gewalt #overmacht #belemmeringen #Behinderungsanzeige #aansprakelijkheid

 

 

 

  • gepubliceerd : vrijdag, 20 maart 2020