Personeel detacheren vanuit Nederland naar Duitsland anno 2020

De implementatie van de nieuwe Europese detacheringsrichtlijn is op komst

Personeel detacheren vanuit Nederland naar Duitsland anno 2020

Per 1 augustus 2020 moet Duitsland, net als alle andere EU-lidstaten, de nieuwe detacheringsrichtlijn (EU) 2018/957 geïmplementeerd hebben.

De deadline komt dichterbij en bij het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Duitse federale ministerie van arbeid en sociale zaken, hierna BMAS) voelen ze inmiddels de druk om gestalte te geven aan de omzetting van de detacheringsrichtlijn. Het BMAS heeft derhalve recentelijk in een publicatie hoekstenen met betrekking tot de omzetting van de nieuwe detacheringsrichtlijn genoemd.

U dient rekening te houden met de volgende punten als u arbeidskrachten wilt detacheren naar Duitsland vanaf 1 augustus 2020.

Punt 1: Gelijke loon voor gelijke arbeid

Momenteel geldt in Duitsland dat gedetacheerde werknemers recht hebben op het Duitse minimumloon. In sommige branches leidt dit volgens het BMAS tot ongelijkheid, omdat in deze branches een hoger loon wordt betaald. Volgens de nieuwe richtlijn mogen lidstaten ook behalve de voorschriften omtrent het minimumloon ook de overige loonschriften van toepassing verklaren op gedetacheerde arbeidskrachten uit het buitenland. Het BMAS geeft aan dit te willen doen.

Verder wil het BMAS het wettelijke kader verschaffen voor cao-partijen, zodat zij gedetacheerde arbeidskrachten uit het buitenland door middel van algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen kunnen beschermen.

Punt 2: afdwinging betere arbeidsvoorwaarden

EU-werkgevers mogen hun uitgezonden personeel niet meer laten opdraaien voor huisvestings-, reis- en/of maaltijdskosten. Voor zover een regeling in Duitsland bestaat omtrent de vergoeding voor deze kosten, zullen uitgezonden werknemers ook hierop aanspraak kunnen maken.

Punt 3: kostenvergoeding geen onderdeel van arbeidsloon

Toeslagen die uitgezonden werknemers ontvangen - ter vergoeding van hun gemaakte kosten ten aanzien van huisvesting, vervoer en verpleging – mogen niet meer als looncomponent worden aangemerkt. Momenteel geven sommige werkgever aan dat de toeslagen onderdeel uitmaken van het loon. Dit doen zij om aan het minimumloonvereiste te kunnen voldoen.

Punt 4: bijzondere bescherming langdurig uitgezonden werknemers

Het BMAS laat weten dat ze langdurig uitgezonden personeel (langer dan 12 respectievelijk 18 maanden) in het bijzonder wettelijk willen beschermen. Zo is het BMAS voornemens om het algemene Duitse arbeidsrecht op langdurig uitgezonden werknemers van toepassing te verklaren. Daarnaast wil het BMAS de procedure voor de termijnverlening van 12 naar 18 maanden versoepelen.  

Punt 5: ook uitzendkrachten worden beschermd

Ook indien bedrijven geleend personeel de grens over sturen zullen de bovengenoemde regels van toepassing zijn. Uitzendkrachten genieten aldus ook dezelfde bescherming van het Duitse arbeidsrecht volgens het BMAS.

Punt 6: Informatieplicht EU-lidstaten

De nieuwe richtlijn verplicht EU-lidstaten om meer informatie ter beschikking te stellen omtrent de toepasselijke arbeidsvoorwaarden bij detachering. Het BMAS bericht dat toekomstig deze informatie op de website van de Duitse douane te vinden zal zijn.

Punt 7: verbetering rechtspositie werknemers

Het laatste punt dat het BMAS noemt is de verbetering van de rechtspositie van gedetacheerde werknemers. Een doelstelling van het BMAS is om het voor hen gemakkelijker te maken om te procederen tegen de werkgever. De werknemersvakbonden krijgen hierbij een grotere rol weggelegd. Zo moeten vakbonden toekomstig een ondersteunde rol spelen bij de gang naar de rechter en zullen ze zelfs de bevoegdheid krijgen om te procederen namens de werknemer - zelfs indien deze geen lid is van de vakbond.

Toekomstverwachting

Of alle genoemde punten die het Duitse ministerie voor werkgelegenheid en sociale zaken wil omzetten ook daadwerkelijk omgezet zullen worden is nog maar de vraag. Het Duitse parlement zal er namelijk nog over moeten stemmen. De verwachting is echter wel dat een groot deel van de genoemde punten zal worden omgezet. Duitsland is immers een land dat vooruitloopt op het gebied van gelijke rechten voor alle werknemers. Zo geldt er bijvoorbeeld al equal pay voor iedere werknemer in de bouwsector.

Heeft u meer vragen over het detacheren van eigen of geleend personeel naar Duitsland? Neem dan contact op met Torsten Viebahn en Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : maandag, 12 augustus 2019