Bedrijfsspionage tegengaan met de nieuwe bedrijfsgeheimenwet

De wil tot geheimhouding alleen doet er niet meer toe. Bedrijven moeten actief worden en de gegevens die zij geheim willen houden door ‘passende maatregelen’ veiligstellen

Bedrijfsspionage tegengaan met de nieuwe bedrijfsgeheimenwet

Dat de bescherming van bedrijfsgeheimen een actueel thema is, blijkt wel uit alle ophef die ontstond over de diefstal van gegevens van een Nederlandse chipmachinefabrikant door ex-werknemers. 

Ook in Duitsland is dit thema actueel geworden door de invoering van de nieuwe wet omtrent de bescherming van bedrijfsgegevens. Maar wie van deze bescherming wil genieten moet snel handelen ‒ en wel heel snel.

De oude regeling

Tot voorheen was de bepaling omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen te vinden in art. 17 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). Volgens de bepalingen in dit wetsartikel waren, kort vereenvoudigd, bedrijfsgeheimen alle feiten die objectief gezien enkel een kleine kring van personen bekend waren en die de ondernemer uit gerechtvaardigde economische belangen geheim wilde houden. Een schending van een dergelijke geheimhoudingsplicht werd bestraft, als de dader bewust schade wilde aanrichten, respectievelijk zichzelf wilde bevoordelen.

De nieuwe regeling

Ook onder de nieuwe regeling in het Geschäftsgeheimnisgesetz is het onbevoegd verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen verboden. De nieuwe wet biedt de eigenaar van de know-how in geval van een schending verschillende mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om een vordering tot een bepaald doen of laten in te stellen. Ook bestaat er een recht op schadevergoeding.

Wat geheel anders is dan voorheen, is dat de enkele wil tot geheimhouding er niet meer toe doet. Ondernemingen moeten actief worden en de gegevens die zij geheim willen houden door ‘passende maatregelen’ veiligstellen. Indien passende maatregelen niet zijn genomen, of niet bewezen kunnen worden, dan geldt zelfs dat de meest waardevolle know-how geen bedrijfsgeheim is.

Passende maatregelen

Wat zijn passende maatregelen? Dit zal sterk afhankelijk zijn van de soort onderneming en de branche waarin zij actief is. Een van de standaardmaatregelen is dat de werkgever in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsclausule opneemt. Ook veiligheidsmaatregelen op IT-gebied en het laten ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen door zakenpartners zijn denkbare passende maatregelen. In principe geldt: hoe belangrijker de informatie, hoe strenger de vereisten voor de geheimhouding zijn. Veel ondernemingen zullen er ook goed aan doen om om na te denken over de wijze van versleuteling van hun communicatieverkeer. 

Het is niet mogelijk om alle bedrijfsgeheimen door middel van passende maatregelen veilig te stellen. Een van de uitzonderingen is de zogenaamde reverse engineering. Onder deze regeling is de ontcijfering van bedrijfsgeheimen toegestaan door personen die rechtmatig een product in hun bezit hebben en dit door middel van observatie, onderzoek, reconstructie of het testen van het product ontdekken.   

Klokkenluiders

Een van de belangrijkste uitzonderingen in het Geschäftsgeheimnisgesetz is de regeling voor klokkenluiders. Klokkenluiders zijn in deze nieuwe wet geprivilegieerd, indien zij bedrijfsgeheimen openbaar maken om zodoende een onrechtmatige handeling aan de orde te stellen of beroepsfouten en/of overige misstanden aan de kaak te stellen ten gunste van het openbaar belang. Hoe deze uitzonderingsregel in de praktijk zal uitwerken is nog onduidelijk.

Heeft u vragen over de implicaties van de Duitse wet omtrent de bescherming van bedrijfsgegevens, neem dan contact op met Dr. Romy Latka.

  • gepubliceerd : vrijdag, 07 juni 2019