Afspraken tussen producent en handelaar beperken concurrentie

De meeste bedrijven zijn op de hoogte van het verbod op prijsafspraken. Echter, het Bundeskartellamt beschouwt ook andere, minder eenduidige handelswijzen, als indicatie voor ongeoorloofde prijsafspraken of ontoelaatbare druk ten aanzien van het prijsbele

Afspraken tussen producent en handelaar beperken concurrentie

Zowel op grond van Duits als van Europees kartelrecht zijn concurrentiebeperkende overeenkomsten niet geoorloofd. 

De wetgeving m.b.t. concurrentiebeperkende overeenkomsten is met name van toepassing bij prijsafspraken. In het verleden hebben vooral horizontale prijsafspraken opzien gebaard, dus die tussen bedrijven die op hetzelfde handelsniveau actief zijn. Maar ook verticale prijsafspraken kunnen in strijd met het kartelrecht en daarom ongeoorloofd zijn. Daarmee worden afspraken tussen bedrijven op verschillende handelsniveaus bedoeld, dus bijvoorbeeld tussen een producent en een handelaar. Want ook die beperken de vrijheid van de handelaar zijn prijzen vrij te bepalen, en daarmee tevens de concurrentie.

 

Hoge boetes

Het verbod van prijsafspraken is niet nieuw. De toezichthoudende autoriteit in Duitsland, het Bundeskartellamt, heeft overigens in het recente verleden vaker hoge boetes, die tot in de miljoenen liepen, aan bedrijven opgelegd die prijsafspraken maakten met lagere handelsniveaus, of die druk hebben uitgeoefend om bepaalde prijzen te hanteren. Op grond van de dwingende bepalingen van het Duitse kartelrecht kan het Bundeskartellamt in zo'n geval ook optreden tegen buitenlandse bedrijven die in Duitsland actief zijn.

De meeste bedrijven zijn op de hoogte van het verbod op prijsafspraken. Wat velen echter niet weten, is dat het Bundeskartellamt ook andere, minder eenduidige handelswijzen beschouwt als indicatie voor ongeoorloofde prijsafspraken of ontoelaatbare druk ten aanzien van het prijsbeleid. Hevig bediscussieerd werd de laatste tijd de regelmatige ‒ bijvoorbeeld dagelijkse ‒ levering van verkoopgegevens van de handelaar aan de producent. Het doel is in de regel de geautomatiseerde nalevering van producten aan de hand van de toegestuurde verkoopcijfers. In de meeste gevallen stuurt de handelaar dan ook de verkoopprijzen toe aan de producent.

Prijsbeleid controleren

Het Bundeskartellamt acht het op dergelijke wijze, met korte tussenpozen, leveren van verkoopprijzen aan de producent bedenkelijk. Want de producent is zo altijd op de hoogte van de prijzen die de handelaar hanteert. Dit geeft hem de mogelijkheid het prijsbeleid van de handelaar te controleren en druk op hem uit te oefenen. Het Bundeskartellamt beschouwt zulke praktijken daarom als een sterke indicatie voor een kartelrechtelijk gezien ontoelaatbare prijsafspraak of prijsdruk.

Deze verdenking kan naar opvatting van het Bundeskartellamt uit de wereld worden geholpen door de verkoopprijzen niet meer met korte tussenpozen toe te sturen, maar na een duidelijk langer tijdsverloop. Want dan heeft de producent niet meer de mogelijkheid dagelijks te reageren op de actuele prijzen van de handelaar.

Hoe groot de tijdspanne tussen verkoop en leveren van de verkoopprijzen moet zijn, wordt per geval beoordeeld. Het Bundeskartellamt doet hierover ook geen concrete uitspraken. Het is daarom raadzaam ofwel alleen de verkochte aantallen stuks zonder verkoopprijzen aan te leveren, of te kiezen voor een zo groot mogelijke tijdspanne tussen verkoop en levering van verkoopprijzen. Met dit laatste kan het risico van met het kartelrecht strijdige handelingen weliswaar niet volledig worden uitgesloten, maar in ieder geval worden verkleind.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Stephan van Dülmen.

 

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 13 november 2018