Aansprakelijkheid voor gebreken is niet afhankelijk van de schuldvraag

Uitspraak: de opdrachtnemer van een bouwproject is verantwoordelijk voor een prestatie zonder mankementen. Ontstaat er een gebrek, is hij hieraan niet per se debet

Aansprakelijkheid voor gebreken is niet afhankelijk van de schuldvraag

In hoeverre bij een bouwproject sprake is van een gebrek hangt er niet van af, of de opdrachtnemer er op basis van zijn informatiestand op mocht vertrouwen dat hij d.m.v. zijn prestatie de contractueel overeengekomen kwaliteit waarborgt. 

De hiervan afwijkende prestatie is ook dan gebrekkig, als hij hiervoor niet verantwoordelijk is, bijvoorbeeld omdat het bouwproject conform de op dat tijdstip erkende regels van de techniek uitgevoerd werd. Aldus een recentelijke uitspraak door het Oberlandesgericht München.

Wat was er gebeurd? De toedracht: De opdrachtgever doet een beroep op de opdrachtnemer om een wegdeel van de Duitse Autobahn A6 aan te maken. Verwacht wordt van de opdrachtnemer dat hij een wegdek vervaardigt dat geen scheuren vertoont en een jarenlang gebruik zonder onderhoud garandeert.

De prestatie houdt onder meer de productie van een laag asfaltbindmiddel in. In de opdrachtomschrijving van de opdrachtgever wordt gewag gemaakt van een publicatie, waarin uiteengezet wordt dat de ontmenging van een mengsel met een hoog splitgehalte niet valt te voorkomen zonder een aantal extra maatregelen. Tevens geeft dit vakbladartikel advies m.b.t. samenstelling, productie en inpassing van het bitumineuze mengsel.

Bij de bezichtiging aan het eind van de garantieperiode (=Frist für die Sachmängelhaftung) stelt de opdrachtgever aanzienlijke scheuren in het wegdek vast, zowel in de lengte als overdwars. Te wijten is dit klaarblijkelijk aan de vermenging van het asfalt. Na uitvoering van een expertise door een arbitrage-instelling en een zelfstandige bewijsvoeringsprocedure eist de opdrachtgever vergoeding van alle reeds gemaakte onkosten ter hoogte van € 8,5 miljoen. Nadat de bevoegde rechtbank de opdrachtgever in het gelijk heeft gesteld, gaat de opdrachtnemer hiertegen in beroep. Met het argument dat een inpassing van de laag asfaltbindmiddel ten tijde van de bouwingreep niet mogellijk en het probleem derhalve niet te voorzien was. Vandaar dat de opdrachtgever zijns inziens geen aanspraak kan maken op vergoeding op basis van een schuldeloze ondoenlijke prestatie. Op basis van de opdrachtomschrijving had hij nu eenmaal geen volmaakt bouwwerk kunnen afleveren.

Het Oberlandesgericht wilde deze argumentatie niet volgen. De onvolmaakte bouwprestatie is volgens de rechter door de expertise en de bewijsvoering afdoende bewezen; het maaksel voldoet gewoonweg niet aan de contractueel overeengekomen eisen. Aansprakelijkheid geldt volgens een eerdere uitspraak door de Bundesgerichtshof ook als er geen sprake is van een fout. Het speelt daarom geen rol of de opdrachtnemer de fout had kunnen onderkennen en voorzien.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem contact op met Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 14 mei 2019