Wie bepaalt op welke manier een mankement wordt verholpen?

De opdrachtnemer van een bouwproject heeft het recht zelf te bepalen hoe hij een gebrek verhelpt, een opdrachtgever moet niet op zijn eigen zienswijze ter verbetering insisteren

Wie bepaalt op welke manier een mankement wordt verholpen?

De opdrachtnemer van een bouwproject is verplicht om alle gebreken, die gedurende de verjaringstermijn van zijn prestatie optreden, te verhelpen. Geeft hij ondanks het verzoek van de opdrachtgever, de mankementen binnen een door hem vastgelegde redelijke termijn te verhelpen, nul op rekest, kan de opdrachtgever de gebreken op kosten van de opdrachtnemer door een ander bedrijf laten verhelpen.

Echter, de opdrachtnemer hoeft slechts dan voor de gemaakte extrakosten op te komen, indien de door de opdrachtgever bepaalde termijn rechtswerking had, maar door de opdrachtnemer niet in acht werd genomen. Er is daarentegen geen sprake van een werkzame termijnbepaling, als de opdrachtgever verbeteringen van prestaties verlangt, die de opdrachtnemer helemaal niet verschuldigd is. Aldus een uitspraak van het Oberlandesgericht Celle.

Vergeefse sommaties

De toedracht: de opdrachtnemer in kwestie krijgt de opdracht het leidingnetwerk voor de koelinstallatie van een elektronenaccelerator te vervangen. Na oplevering van het werk laakt de opdrachtgever roestpartikels in het filtersysteem. Het lukt de opdrachtnemer niet het mankement te verhelpen. Na herhaaldelijke vergeefse sommaties aan het adres van de de opdrachtnemer het euvel te verhelpen, eist de opdrachtgever, dat de opdrachtnemer het complete leidingsysteem vervangt. De opdrachtnemer verklaart zich hiertoe bereid, mits een door hem ingeschakelde deskundige vooraf vaststelt dat het mankement is ontstaan op grond van het door de opdrachtnemer gebruikte materiaal.

De deskundige stelt vervolgens – terecht – vast dat een vervanging van de leidingen niet noodzakelijk is omdat de roestaanslag afkomstig is van andere – overigens ook door de opdrachtnemer geplaatste – onderdelen. Desondanks insisteert de opdrachtgever op de vervanging van de leidingen en besteedt, na de opdrachtnemer nog een termijn te hebben gesteld, de opdracht hiertoe aan een ander bedrijf uit. De hamvraag: kan de opdrachtgever de hiervoor gemaakte kosten op de opdrachtnemer in kwestie verhalen?

Termijn verstrijkt

Het antwoord van het Oberlandesgericht Celle luidt: nee. De opdrachtgever kan weliswaar eisen dat de ondernemer bestaande mankementen vakkundig verhelpt. Hij kan echter niet verlangen dat de zaak op een precies door hem gewenste wijze wordt opgelost, als de contractuele verplichtingen van de opdrachtnemer ook op een andere manier kunnen worden nagekomen. Indien de opdrachtgever van de ondernemer in kwestie eist dat deze tot een door hem bepaald tijdstip het euvel enkel op een manier oplost, waarop hij als opdrachtgever geen aanspraak kan maken, is de termijn niet werkzaam.

De opdrachtnemer blijft daarom ook niet in gebreke wat betreft het verhelpen van het mankement, als hij deze termijn weliswaar laat verstrijken, maar zich desondanks in principe bereid verklaart, het euvel te verhelpen. En daarom is de opdrachtnemer volgens de rechter ook niet verplicht, de werkzaamheden van het andere bedrijf te vergoeden. De opdrachtnemer is niet alleen verplicht, maar ook gerechtigd mankementen te verhelpen. Hiertoe behoort het recht, onder de verschillende mogelijkheden, die ter verbetering ter beschikking staan, zelf het meest geschikte middel te bepalen.  

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : maandag, 12 juni 2017