Wetgever: SOKA-Bau mag geïncasseerde premies behouden

Als antwoord op de opheffing van de algemeen verbindendverklaring van de bouw-cao door het Bundesarbeitsgericht wil de wetgever SOKA-Bau tegen vorderingen beschermen

Wetgever: SOKA-Bau mag geïncasseerde premies behouden

Nauwelijks was het nieuws over de uitspraak van het Bundesarbeitsgericht (BAG) inzake onterechte premiebetalingen aan het Duitse vakantiefonds SOKA-Bau de wereld in, of de wetgever in Berlijn timmerde vliegensvlug een reddingsplan voor de sociaalfondsen in de bouwsector in elkaar.

Het wetsontwerp dat de parlementaire fracties van de Duitse regeringspartijen eind januari presenteerden is het antwoord op de uitspraak van de hoogste rechtbank voor arbeidszaken in Duitsland een aantal maanden tevoren. Hierin had het BAG met twee uitspraken de algemeen verbindendverklaringen van een bouw-CAO voor de periode tussen oktober 2007 en december 2011 en voor het gehele kalenderjaar 2014 nietig verklaard. En tevens aangekondigd dat soortgelijke uitspraken m.b.t. de jaren 2012 en 2013 te verwachten waren. Volgens de rechters zouden de algemeen verbindendverklaringen van een bouw-CAO niet stroken met de juridische richtlijnen van de CAO-wetgeving.

Door de uitspraak van de rechtbank dreigden plotseling restitutieaanspraken van ondernemers die hun jarenlang onterecht betaalde premies zouden kunnen opeisen.Maar de uitspraak betekende tevens een stevige deuk in de onaantastbaar geachte positie van SOKA-Bau. Iedereen die in de Duitse bouwbranche onderweg is kent de regeling van het Duitse vakantiefonds met zijn financiële implicaties voor werkgevers. Doel van de SOKA Bau-heffingen is het veiligstellen van het vakantiegeld voor bouwvakkers in Duitsland. Betaald worden de premies door de werkgever en wel ter hoogte van 14,5% van het bruto loon van de werknemer. Zo menig Nederlands bedrijf dat op de Duitse markt activiteiten ontplooit en hiervoor werknemers naar Duitsland detacheert stond in het verleden versteld van de hoogte van vorderingen en verzuimtoeslagen, die SOKA-Bau presenteerde, en hoe snel deze organisatie tot dagvaarding overgaat. 

Strategie tegen massale terugvorderingen

De nietigverklaring van de algemeen verbindendverklaringen van de CAO’s door het Bundesarbeitsgericht vormt volgens de leden van de parlementaire commissie van de arbeid van de Bundestag een gevaar voor het voortbestaan van de sociaalfondsen en zou nadelig kunnen uitpakken voor bedrijven en werknemers. Om massale terugvorderingen van premies te voorkomen, worden – aldus de strekking van het wetsontwerp – de tot nu toe algemeen verbindend verklaarde cao’s, die aan de sociaalfondsprocedure in kwestie ten grondslag liggen, onder vigeur van een wet voor alle werkgevers bindend bepaald.

Hierdoor schept de wet een zelfstandige rechtsgrondslag voor de sociaalfondsprocedure in de bouwsector, aldus de bedenkers van de maatregel. Als de wet in werking is getreden kunnen de sociaalfondsen hun nog uitstaande premies weer innen en bestaat het risico van nog uitstaande terugvorderingen niet meer. Doel van deze maatregel is het, een  rechtsgrondslag te scheppen dat SOKA-Bau de reeds geïnde premies mag houden.

De werkgeversvereniging Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) toonde zich tevreden met de snelle reactie en pleit voor een spoedige behandeling en aanvaarding van het wetsontwerp, “om nadelige gevolgen voor de bouwbranche en haar werkgevers en werknemers te voorkomen”. Ook de vakbond DGB prees het wetsontwerp, “dat tot doel heeft de individuele aanspraken van miljoenen bouwvakkers op uitbetaling van vakantiegeld veilig te stellen”. Voor iedere Nederlandse ondernemer die in het verleden SOKA-Bau-premies heeft betaald verdient het aanbeveling eens bij een Duitse rechtsbijstand om advies aan te kloppen, om te toetsen hoe zijn positie momenteel is.

Wilt u meer weten over bouwwerkzaamheden met personeel in Duitsland en vraagstukken i.v.m. het vakantiefonds SOKA-Bau, neem dan contact op met Udo Croonenbrock of Nicki Welchering.

  • gepubliceerd : vrijdag, 03 februari 2017