Nieuw bouwcontractrecht regelt aanspraken op betaling bij gebreken

Een nieuwe regeling in het herziene bouwcontractrecht vergemakkelijkt de invordering van aanspraken op deelbetalingen ook zonder VOB/B-overeenkomst of betalingsplan

Nieuw bouwcontractrecht regelt aanspraken op betaling bij gebreken

Met ingang van 1 januari 2018 treden er enkele belangrijke veranderingen in het Duitse bouwcontractrecht in werking. De rechten van (particuliere) opdrachtgevers worden versterkt en de onderlinge relaties tussen de bij een bouwproject betrokken aannemers, architecten en ingenieurs zijn nieuw geregeld.

De herziening betreft met name het recht van aanneming van werk, maar daarnaast ook de handelsrechtelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

De wet ter herziening van het bouwcontractrecht streeft verscheidene doelen na. Enerzijds gaat het er om, speciale wettelijke regelingen voor een bouwcontract te creëren, die tot op heden niet bestaan. Volgens de huidige wetgeving is het zaak van de contractpartners, om door een afspraak in het contract speciale bepalingen m.b.t. het bouwcontract in kwestie overeen te komen. In de praktijk geschiedt dit door de verordening VOB/B in het contract op te nemen. De nieuwe wettelijke regelingen gelden ook zonder dat ze extra in het contract in kwestie zijn opgenomen, en verschillen in zoverre van de regelingen conform de verordening VOB/B.

Een belangrijk aspect van de regelingen aangaande de aanneming van werk vormen de deelbetalingen. Tot nu toe was het zo dat deelbetalingen enkel onder vastomleinde voorwaarden opgeëist konden worden, indien er geen betalingsplan was overeengekomen. Vereist was hiervoor enerzijds dat het vermogen van de opdrachtgever in de tussentijd gegroeid was en er anderzijds geen substantieel mankement te constateren viel. Was er sprake van een substantieel gebrek, had de aannemer tot nu toe generlei aanspraak op deelbetaling. Hij moest zelfs, alvorens betaling te kunnen ontvangen, de complete prestatie afleveren. Pas dan was betaling opeisbaar. Deelbetalingen konden slechts dan worden gevraagd, als dit tevoren uitdrukkelijk in een betalingsplan was vastgelegd, de VOB/B in het contract was opgenomen of voldaan was aan de strenge voorwaarden van de voorafgaande wetgeving.

De nieuwe regeling vergemakkelijkt de invordering van aanspraken op deelbetalingen ook zonder VOB/B-overeenkomst of een betalingsplan. De herziene versie impliceert, dat een deelbetaling kan worden geëist ter hoogte van de waarde van de geleverde en volgens het contract verschuldigde prestatie. Als de geleverde prestatie niet contractconform is mag de besteller (opdrachtgever) een deelbetaling niet in zijn geheel afwijzen. Wel mag de opdrachtgever in dit geval de vereffening van een redelijk deel van de verschuldigde deelbetaling weigeren. Als regel geldt als redelijk het dubbele van het bedrag, dat nodig is om het mankement te verhelpen. Ter verduidelijk werd wettelijk bepaald dat de bewijslast voor de contractconforme levering van de prestatie tot oplevering ervan zaak van de ondernemer is.

(Wordt voortgezet)

Heeft u vragen over bouwcontractrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : maandag, 11 december 2017