Nieuw bij STRICK: oplossingen via mediation met Dr. Romy Latka

Wat heeft dit kwadraat met mediation te maken? Tekst en uitleg in het hier volgende stuk

Nieuw bij STRICK: oplossingen via mediation met Dr. Romy Latka

Verbindt u deze 9 punten met 4 rechte lijnen, zonder de pen van het papier te halen...

Het begrip mediation komt uit het latijn en betekent bemiddeling. Mediation is een gestructureerd en vrijwillig proces, waarin de betrokken partijen een conflict constructief bijleggen en het in het beste geval helemaal niet zover laten komen.

De bij een mediation betrokken partijen bereiken met ondersteuning van de mediator een gezamenlijke oplossing voor hun conflict, waarbij recht wordt gedaan aan hun behoeftes en belangen. De mediator neemt gedurende dit proces geen eigen beslissingen m.b.t. het conflict, maar 'waakt' alleen over het mediationproces.

In tegenstelling tot bij gerechtelijke procedures, arbitrage- en geschillenbeslechtings-procedures wordt er geen vonnis geveld door een buitenstaander die niet betrokken is bij het conflict, maar werken de betrokkenen zelf aan de oplossing van hun conflict. Door middel van het gestructureerde mediation-proces, dat in verschillende fases plaatsvindt, lukt het een oplossing te vinden.

Voorbereidende fase

De mediation begint met een voorbereidende fase, waarin de mediator de procedure en de principes van de procedure uitlegt. Vaak vindt in deze fase reeds toenadering plaats, omdat in deze fase al de eerste afspraken kunnen worden gemaakt, bijv. om de andere partij te laten uitspreken. Terwijl u dit leest mag dat vanzelfsprekend lijken, maar dat is het niet. Want in het vuur van de discussie wil iedereen toch iets zeggen en vooral gelijk krijgen. Zijn de principes duidelijk en de verwachtingen van de partijen de revue gepasseerd, sluiten de partijen een zogeheten mediation-overeenkomst.

In de overeenkomst zijn de eerste getroffen afspraken al opgenomen: over de wijze waarop het gesprek wordt gevoerd, de vertrouwelijkheid en geheimhouding van het mediation-proces en andere voorwaarden die de partijen van belang achten en die moeten worden geregeld. In dat kader spelen ook de kosten van de procedure en de taak van de mediator - zoals bijvoorbeeld neutraliteit en de belangen van alle partijen in het oog houden - altijd een rol. Van belang is bovendien dat de betrokkenen er bewust van worden gemaakt dat de mediation vrijwillig en in eigen verantwoordelijkheid plaatsvindt en dat alle informatie die van nut kan zijn voor het bijleggen van het conflict, moet worden gedeeld.

Inventarisatie

Nadat de voorbereidende fase is afgerond, gaan we over tot de zogeheten inventarisatie. Tijdens de inventarisatie schetsen de betrokkenen het conflict vanuit hun standpunt. De andere partij luistert naar hoe het gebeuren zich volgens de andere partij heeft afgespeeld. Beide betrokkenen krijgen de mogelijkheid de onderwerpen vanuit hun standpunt kenbaar te maken. Is dat gebeurd, worden de onderwerpen en conflicten door de betrokkenen en door de mediator op flip-overs of een vergelijkbaar medium gevisualiseerd en vastgelegd.

Nadat de partijen de onderwerpen hebben geïnventariseerd, is de volgende stap het vaststellen en verhelderen van de belangen. Deze fase vormt bij wijze van spreken de kern van de mediation. Het is de taak van de mediator de betrokkenen te ondersteunen bij het achterhalen van de achterliggende belangen en behoeftes en deze voor alle betrokkenen zichtbaar te maken. Zo kan er worden gewerkt aan begrip voor elkaar en wordt voor de anderen zichtbaar welke behoeftes en belangen achter de standpunten zijn "verborgen".

Liggen de posities en belangen op tafel, begint de creatieve zoektocht naar mogelijke oplossingen. De betrokkenen ontwikkelen in dat kader tal van mogelijke manieren om het probleem of het conflict op te lossen. Daarbij mag ook rustig eens buiten de gebruikelijke kaders worden gekeken. Zo is er tijdens deze fase ook ruimte voor de schijnbaar onmogelijkste ideeën, om buiten geijkte denkpatronen te treden en creatieve, nieuwe ideeën toe te laten. Alle bedachte oplossingen worden door de mediator gevisualiseerd en noch door de betrokkenen noch door de mediator beoordeeld.

Buiten de gebruikelijke kaders denken

De beoordeling en keuze van de voor de betrokken partijen meest passende oplossing volgt namelijk pas in de afrondende fase. Dit gebeurt op basis van de belangen en behoeftes van beide partijen. In de eindfase werken de betrokkenen met de hulp van de mediator realistische voorstellen uit, waar alle betrokkenen "mee kunnen leven". In deze fase is het uiteraard van belang dat de betrokken partijen beide overtuigd zijn van de mogelijke oplossing die zij hebben uitgewerkt en dat zij de oplossing ook haalbaar en realiseerbaar achten.

Nu komen we bij de vraag die wij aan het begin van deze tekst hebben gesteld: Wat hebben deze negen punten met mediation te maken? Herinnert u zich dat u tijdens de mediation ook eens buiten de gebruikelijke kaders mag denken? Voor het vinden van de oplossing mag u dat bij dit vierkant ook. Hier ziet u hoe dat kan:

mediation2

Dr. Romy Latka

De auteur is als Rechtsanwältin werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater. Zij volgde een opleiding als conflictoplosser.

 

  • gepubliceerd : woensdag, 08 november 2017