Meer rechtzekerheid voor opdrachtgever en bouwondernemer

Het nieuwe Duitse bouwcontractrecht zorgt voor meer bescherming van de opdrachtgever/consument, desondanks blijven er altijd risico’s bestaan

Meer rechtzekerheid voor opdrachtgever en bouwondernemer

Duitse bouwbeschrijvingen moeten voortaan aan bepaalde minimum eisen voldoen en een bindende datum van oplevering bevatten. Dit heeft de bondsdag in maart besloten, inmiddels is het wetsontwerp ook door de Bundesrat, de Eerste Kamer van het Duitse parlement, aanvaard. Het is een stap in de goede richting.

In de bouw gaat er regelmatig wel iets mis, bouwvakkers maken foutjes, er wordt verkeerd materiaal verbouwd en meestal wordt de zaak ook nog duurder dan beraamd. Bij enkele van deze problemen heeft de wetgever de rechtelijke positie van particuliere opdrachtgevers van bouwprojecten nu versterkt.

Onder meer dient een bouwbedrijf voortaan concreet aan te geven, wanneer precies een huis opgeleverd wordt. Vaak raken opdrachtgevers tijdens de laatste weken voor de oplevering in een lastig parket, omdat ze hun huurcontract al hebben opgezegd, maar nog steeds onduidelijk is of ze al dan niet op tijd kunnen verhuizen.

Gedetailleerde bouwbeschrijving

Verder hebben particuliere opdrachtgevers het recht een bouwcontract binnen 14 dagen na ondertekening te herroepen. Op deze manier kunnen zij hun project, dat in de regel gepaard gaat met aanzienlijke financiële verplichtingen, nog eens overpeinzen. Voortaan geldt voor aannemingscontracten – en dienovereenkomstig ook voor bouwcontracen – een recht van opzegging om buitengewone redenen.

Tevens dient een aannemingsbedrijf voortaan een gestandaardiseerde bouwbeschrijving aan te bieden, waarin de afzonderlijke prestaties en materialen concreet zijn opgesomd. Ook kunnen kopers/bouwers in de nabije toekomst eenvoudiger planningswijzigingen gelasten, en een projectontwikkelaar dient zich aan de wensen te houden. Als er tijdens de bouwfase bijvoorbeeld bij de opdrachtgever opeens een kind onderweg is, mag een projectontwikkelaar niet pricipieel weigeren, een extra ruimte in te plannen. Wel hoeft een opdrachtnemer veranderingswensen slechts dan te aanvaarden, als de uitvoering ervan voor hem ook te doen is. Hierbij dienen dus de belangen van beide contractpartners op adequate wijze in aanmerking te worden genomen.

Een belangrijke verandering is er ook voor bouwbedrijven die bij hun klanten gebrekkig materiaal hebben verbouwd. Zij mogen voortaan van de verkoper van de gebrekkige bouwstoffen niet alleen eisen dat deze voor vervanging zorgt, maar ook dat hij voor de kosten van montage en demontage van het materiaal opkomt. Let wel: hier gaat het niet om het klassieke prutswerk, waardoor particuliere opdrachtgevers ieder jaar miljarden euro schade lijden; het gaat enkel om gebrekkig materiaal, bijvoorbeeld om mankementen aan deuren of ramen, waarbij handwerkslieden niet meteen kunnen zien, dat ze gebrekkig zijn.

Ondanks de duidelijke stappen voorwaarts blijven een aantal kwesties onopgelost. Het is bijvoorbeeld voor de consument nauwelijks te begrijpen dat de wetgever hem niet het recht toekent om ernstige gebreken reeds gedurende de bouwfase bij de bouwfirma te doen gelden. In plaats daarvan moet hij tot de datum van oplevering wachten. Problemen zijn tevens te voorzien als de bouwfirma tijdens de bouwfase failliet gaat. De opdrachtgever kan namelijk geen aanspraak maken op een buitengewoon recht van opzegging, om het project vervolgens door een andere aannemer te laten afronden.

Wel voorziet de wet in een aantal speciale nieuwe regels m.b.t. het architecten- en ingenieurscontract. Hier wordt nader op ingegaan in een van de volgende nieuwsbrieven.

Heeft u vragen omtrent bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock

 

  • gepubliceerd : vrijdag, 07 april 2017