Meervoudig dienstverband en de sociale verzekeringsplicht

Als in Duitsland een werknemer bij meerdere werkgevers in dienst is, is dit wat betreft de sociale verzekering een speciaal geval. Te toetsen is vandaar allereerst, of er werkelijk sprake is van meervoudig dienstverband. Dit is namelijk alleen dan het geval, indien het werk bij verschillende werkgevers plaatsvindt. En bij meervoudig dienstverband moet worden nagegaan, voor welk dienstverband een sociale verzekeringsplicht bestaat.

Het moge duidelijk zijn dat het hier niet gaat om werkzaamheden in verschillende filialen van een en dezelfde werkgever ofwel taken in verschillende bedrijfsonderdelen van een onderneming. Het betreft werkzaamheden bij formeel-juridisch verschillende werkgevers.

Stel een Nederlands moederbedrijf onderhoudt in Duitsland een service-GmbH, een reparatie-GmbH en een leasing-GmbH. In dit geval hebben we te maken met drie zelfstandige juridische personen. Het personeel van deze formeel zelfstandige units werkt weliswaar binnen dezelfde ondernemingsgroep, maar de medewerkers werken voor drie verschillende werkgevers. Als een medewerker bij alle drie werkgevers in dienst is die hem ieder € 1.500 bruto per maand betalen, dan komt deze werkgever hierdoor boven de wettelijk vastgelegde inkomensgrens van € 4.125 te liggen, waarboven de wettelijke zorgverzekeringsplicht komt te vervallen en de werknemer zelf voor zijn ziektekostenverzekering moet zorgen.

Een ander geval is, als een werknemer drie werkgevers heeft en ieder van hen betaalt hem maandelijks de bruto som van € 1.350. Hiermee blijft hij onder de inkomensgrens van € 4.125 en moet dus in de gesetzliche Krankenkasse blijven. Wel komt hij door deze drie inkomens boven de premiegrens (Beitragsbemessungsgrenze) van € 3.712,50 te liggen, en dan krijg je het probleem, tot welke premiegrens iedere afzonderlijke werkgever sociale verzekeringspremies moet heffen: Overeenkomstig bovengenoemd voorbeeld betekent dit: € 4.050 (3 x € 1.350) - € 3.712,50 = € 337,50 : 3 = € 112,50; € 1.350 - € 112,50 = € 1.237,50. De premiegrens (Beitragsbemessungsgrenze) voor ieder van de drie werkgevers bedraagt in dit geval dus € 1.237,50. 

Aangezien werknemers in meervoudig dienstverband met al hun sociaalverzekeringsplichtige betrekkingen bij één Krankenkasse ingeschreven moeten zijn, is het zinvol dat werknemer, werkgever en Krankenkasse in deze overeenstemming bereiken.


Heeft u vragen over sociale verzekeringsplicht in Duitsland, neem dan contact op met Ulrich P. Meyer.

  • gepubliceerd : dinsdag, 07 februari 2012