Octrooien en gebruiksmodellen

Als je internationaal zaken doet en je producten ook in het buitenland verkoopt, is het verstandig om je uitvinding in meerdere landen te laten registreren. Je kunt in elk land apart octrooi aanvragen, maar ook een Europees octrooi is mogelijk. Dit laatste geldt in de meeste Europese landen en kan met één aanvraagprocedure worden verleend. In geval van inbreuk moet je wel in elk land afzonderlijk naar de rechter.

Wie zijn uitvinding in Duitsland wil laten beschermen, doorloopt een wettelijk verplicht aanmeldingstraject bij het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Een verleend octrooi geldt met terugwerkende kracht vanaf de dag van aanmelding maximaal 20 jaar. Voor uitvindingen van geneeskundige preparaten en bestrijdingsmiddelen zijn uitzonderingen van toepassing; na afloop van de octrooiduur van 20 jaar kunnen deze producten onder bepaalde voorwaarden nog 5 jaar langer worden beschermd.

Een octrooi wordt in Duitsland alleen voor technische uitvindingen verleend. In welk vakgebied bescherming wordt verkregen, wordt bepaald door de terreinafbakening die in wetenschap en techniek wordt gehanteerd. Wat precies een technische uitvinding inhoudt, is dus in het octrooirecht niet nader vastgelegd.

Ook gebruiksmodellen voor industrieel toepasbare technische uitvindingen kunnen in Duitsland worden beschermd. Het beschermde gebruiksmodel is het “kleine broertje” van het octrooi en component van de bescherming van industriële producten. Hieronder vallen ook chemische stoffen, levensmiddelen en geneesmiddelen. Het voordeel ten opzichte van het octrooi is het relatief korte tijdsbestek waarin zo’n gebruiksmodel kan worden geregistreerd. Dit lukt meestal binnen een paar weken (een octrooi duurt soms jaren!). Uw gebruiksmodel is na registratie voor een periode van maximaal 10 jaar beschermd (octrooi: 20 jaar). De bescherming geldt om te beginnen 3 jaar; na 3, 6 en 8 jaar kan nogmaals worden verlengd.