Opzegging van een bouwcontract en de gevolgen

Tot welke prestaties is een opdrachtnemer van een bouwproject in Duitsland nog verplicht, als hij het bouwcontract met zijn opdrachtgever om gegronde redenen heeft opgezegd?

bouwrecht - Opzegging van een bouwcontract en de gevolgen

Als de opdrachtnemer van een bouwproject het contract met zijn opdrachtgever om gerechtvaardigde redenen opzegt, is de opdrachtgever niet gerechtigd, de voltooiing van de reeds ten dele geleverde prestaties te eisen.

Wel kan hij aanspraak maken op het verhelpen van eventuele gebreken. Indien evenwel een van opdrachtgeverzijde achterwege gebleven medewerking aan het verhelpen van mankementen de reden waren voor de opzegging, is de opdrachtnemer niet meer verplicht, de gebreken te verhelpen. Wel moet hij de kosten voor het verhelpen van de gebreken voor zijn rekening nemen. Aldus de uitspraak van rechterlijke instanties onlangs in Stuttgart en München.

Aanspraak op het verhelpen van bestaande gebreken

De toedracht: tijdens de bouwfase zegt de opdrachtnemer het bouwcontract op, omdat de opdrachtgever de gevraagde zekerheid over de contractsom niet binnen het door de opdrachtnemer bepaalde tijdsbestek heeft overhandigd. Ondanks de opzegging eist de opdrachtgever, dat de opdrachtnemer bestaande gebreken verhelpt en reeds begonnen prestaties afrondt. Het Oberlandesgericht Stuttgart is in een recentelijk vonnis van mening, dat de opdrachtgever in deze zaak weliswaar aanspraak kan maken op het verhelpen van de gebreken, maar dat hij niet gerechtigd is, van zijn opdrachtnemer de afronding van nog niet geheel voltooide deelprestaties te eisen.

In een ander geval zegt de opdrachtnemer na het stellen van een gepaste termijn en navolgende dreiging met opzegging het contract op, omdat hij bij ontstentenis van de door de opdrachtgever verschuldigde noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden niet in staat is de door de opdrachtgever geëiste verbeteringen ten uitvoer te brengen. Ook in dit geval eist de opdrachtgever, dat reeds begonnen prestaties voltooid dienen te worden en gebreken worden verholpen.

Opdrachtnemer deelt in de kosten

Het Oberlandesgericht München is van mening, dat de opdrachtnemer gerechtigd is, het contract op te zeggen, indien de opdrachtgever de verschuldigde noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden niet binnen het door de opdrachtnemer bepaalde tijdsbestek ter beschikking stelt. De opzegging heeft ten gevolge dat in dit geval het contract kan worden afgerekend, waarbij de opdrachtnemer echter niet het volledige werkloon in rekening mag brengen. Hij is na opzegging weliswaar niet meer verplicht de gebreken te verhelpen, maar hij moet wel de kosten voor het verhelpen van de gebreken voor zijn rekening nemen.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : Donnerstag, 07 April 2016