Artikelen 2014

Check bij de aankoop van vastgoed of de aansluitkosten zijn voldaan

Check bij de aankoop van vastgoed of de aansluitkosten zijn voldaan

Bij aankoop van een kavel in Duitsland is het  geboden te toetsen of er eventueel nog exploitatiekosten verschuldigd zijn. Het gaat hierbij om  de aansluiting van het perceel aan de openbare weg, waarop onder meer het drinkwatersysteem, het rioleringssystem en de straatverlichting zijn aangesloten. In de regel bestaan zulke aansluitingen al sinds jaren, en men maakt zich als koper hierover geen kopzorgen, ervan uitgaande dat alles reeds vroeger  is voldaan.

Aannemer mag onderaannemer niet zomaar werkloon onthouden

Aannemer mag onderaannemer niet zomaar werkloon onthouden


Mag in Duitsland een hoofdaannemer werkloonbetalingen terughouden, als zijn onderaannemer niet met het bewijs over de brug komt, dat hij aan zijn werkgeververplichtingen heeft voldaan? Volgens een recentelijk vonnis van het Oberlandesgericht Naumburg mag een hoofdaannemer betalingen slechts terughouden als de verplichting, dit bewijs te overhandigen, in het onderaannemerscontract op niet mis te verstane wijze is geregeld.

Dertig km/h te snel binnen de bebouwde kom? Te voet verder!

Dertig km/h te snel binnen de bebouwde kom? Te voet verder!

Wie in Duitsland te snel rijdt, bumperkleeft, tijdens het rijden mobiel telefoneert of bij rood over de kruising scheurt, riskeert niet alleen een forse boete, maar ook een tijdelijk rijverbod en strafpunten in het register van  het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg. Nederlandse beroepschauffeurs dienen rekening te houden met een strengere vervolging van verkeersdelicten.

Eerste stappen het schoolvak Duits op de agenda te krijgen

Eerste stappen het schoolvak Duits op de agenda te krijgen

Het vak Duits krijgt volgens Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer ruimte in het MBO in de grensstreek met Duitsland.  Voor de Eems Dollard Regio (EDR) is dit een leuk initiatief, maar niet voldoende. Volgens de EDR, een grensoverschrijdend openbaar lichaam, dat de belangen van Noord-Nederland en Noord-Duitsland behartigt,  zou ook het voortgezet onderwijs zich meer op de oosterburen moeten richten. Tenslotte is Duitsland een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Daarnaast heeft het buurland veel te bieden aan stageplekken en banen. Niet alleen voor leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs is het daarom zaak een goed woordje Duits machtig te zijn.

Lichtpuntjes

In deze donkere decembermaand hoop ik dat de lezers van deze Nieuwsbrief er dit jaar wat betreft wanbetalers genadig van af gekomen zijn.  Economisch gezien zien we diverse lichtpuntjes.  Ook wat betreft faillissementen zien we gelukkig weer minder hoge aantallen.  Dit betekent natuurlijk niet dat de kou helemaal uit de lucht is.  Veel bedrijven hebben het helaas nog moeilijk.  Lang niet alle bedrijven zullen 2015 ongeschonden doorkomen.

STRICK-tip: Inschikkelijkheid tegenover Duitse klanten kan averechts werken

Nederlandse ondernemers moeten veel beter op de hoogte zijn van de gevaren van het Duitse faillissementsrecht. Door het achteraf afspreken van termijnbetalingen loopt men het risico later een claim van de curator te ontvangen.
Nederlandse ondernemers worden ermee geconfronteerd dat zij claims ontvangen van een Duitse curator. Bedrijven die in de maanden voorafgaande aan het faillissement nog betaald kregen, moeten dat geld nu retourneren. In totaal kan dit oplopen tot forse bedragen. Voor veel ondernemingen kan dat tot hun eigen faillissement leiden.

Loonbelastingcontrole zonder aankondiging vooraf

Loonbelastingcontrole zonder aankondiging vooraf

Loonbelasting is naast de omzetbelasting inmiddels de belangrijkste bron van inkomsten van de Duitse overheid. Om deze bron van inkomsten veilig te stellen en zwart werken doeltreffend te bestrijden, heeft de Duitse wetgever de Belastingdienst een nieuw instrumentarium aan de hand gedaan.  Evenals bij de controle van de omzetbelasting bestaat er nu ook de loonbelastingcontrole (Lohnsteuer-Nachschau). Die stelt loonbelastinginspecteurs in staat zonder aankondiging vooraf en op locatie een bedrijf onder de loep te nemen – anders dan de reguliere Betriebsprüfung door het Finanzamt in het bedrijf, die tevoren moet worden aangekondigd.

Een losse tegel kan hele bouwprestatie onvoldoende maken

Een losse tegel kan hele bouwprestatie onvoldoende maken

Als bij een bouwprestatie gebreken de kop op steken, krijgen opdrachtgever en opdrachtnemer het regelmatig met elkaar aan de stok over de omvang  van de bijstelling van het euvel. En dit des te meer als het vastgestelde mankement vooraleerst slechts op enkele plekken van een bouwprestatie zichtbaar is.

Opnieuw verhoging van de overdrachtsbelasting in Duitsland

Opnieuw verhoging van de overdrachtsbelasting in Duitsland

De hypotheekrentetarieven liggen in Duitsland momenteel nóg lager dan in Nederland. Mede doordat de huurprijzen hier stijgen, biedt investeren in Duits vastgoed volop kansen op een goed rendement. Let wel: ook Duitsland kent een overdrachtsbelasting, de heffing is zaak van de deelstaten.

Wettelijk minimumloon verplicht vanaf januari 2015 de hele installatiebranche projecten in Duitsland vooraf te melden

Wettelijk minimumloon verplicht vanaf januari 2015 de hele installatiebranche projecten in Duitsland vooraf te melden

Elektroinstallatiebedrijven moesten hun projecten in Duitsland altijd al vooraf per fax bij de Bundesfinanzdirektion West (BfD) in Keulen aanmelden en tijdens de projecten in Duitsland per werknemer Duitstalige documenten gereed houden als bewijs dat men de in Duitsland geldende arbeidsvoorwaarden in acht neemt. Bij alle andere installatiebedrijven (gas, water, verwarming, airco etc.) moest in het verleden steeds afzonderlijk worden getoetst, hoe de organisatie van een bedrijf in elkaar zit en welke werkzaamheden er tijdens werkuren hoofdzakelijk ten uitvoer worden gebracht. Vaak bleek na zo’n controle, dat deze installatiebedrijven niet verplicht waren aangifte te doen ten opzichte van de BfD en ook geen Duitstalige documenten per werknemer in Duitsland gereed dienden te houden.

Misverstanden

Recent kwam ik in contact met een bedrijf dat erg actief is in de export. Het debiteurenrisico had men afgedekt met een kredietverzekering, maar als gevolg van misverstanden had men de polis opgezegd. Een verzekering die alleen de goede risico’s dekt, is niet interessant, was hun mening.

Makelaarsvergoeding voor rekening van de opdrachtgever

Makelaarsvergoeding voor rekening van de opdrachtgever

Eigenaars van woonvastgoed in Duitsland moeten rekening houden met een tweetal wetswijzigingen die een belangrijke impact zullen hebben op hun rendement. Niet alleen wil de regeringscoalitie in Berlijn een bovengrens bij huurverhogingen vastleggen (maximaal 10 % bij nieuwe verhuur), waardoor volgens regeringsinterne berekeningen verhuurders per jaar in totaal rond € 280 miljoen minder zullen innen. Maar daarnaast hoeven huurders voortaan ook niet meer automatisch de vergoeding van de makelaar voor hun rekening te nemen. In de toekomst geldt het beginsel: wie bestelt, betaalt.

Ongebruikte vakantiedagen zijn overerfbaar

Aanspraak op uitbetaling van niet genomen vakantiedagen blijft bestaan ook na het overlijden van een werknemer; deze dagen moeten worden uitbetaald aan de wettelijke erfgenaam. Dit heeft het Europese Hof van Justitie onlangs bepaald.

Voorkom de indruk van schijnzelfstandigheid

Voorkom de indruk van schijnzelfstandigheid

“Fiscus op zoek naar schijnzelfstandigen”, luidde op 1 oktober jl. een kop in De Volkskrant. De Belastingdienst wil naar verluid strenger gaan controleren of ZZP’ers daadwerkelijk als ondernemer onderweg zijn en plant een nieuw vergunningstelsel. Ook in Duitsland is het werken met ZZP’ers een hot issue. Als Nederlandse bedrijven projecten in Duitsland realiseren, maken zij regelmatig gebruik van de diensten van ZZP’ers die ze mee naar Duitsland nemen, niet op de laatste plaats om de bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden. In dit verband horen wij in onze praktijk vaak de volgende twee stellingen: ofwel er wordt beweerd dat Nederlandse ZZP’ ers helemaal niet in Duitsland mogen werken, of er wordt beweerd dat zij net als in Nederland aan de slag mogen, dus met een verklaring van de Belastingdienst aangaande hun zelfstandigheid (var-verklaring).

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (5/5)

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (5/5)

Steeds meer Nederlanders gaan in Duitsland wonen. Naast de omschakeling wat cultuur en taal betreft ontstaan er door het leven in Duitsland een aantal veranderingen en bijzonderheden ten aanzien van de juridische status van deze Nederlanders. Bijvoorbeeld in geval van overlijden en de verdeling van een nalatenschap. Nadat in de vorige uitgaves resp. de wettelijke erfopvolging en de legitieme portie alsmede het testament en het erfcontract aan de orde waren, gaat het in deze editie van de nieuwsbrief om successierechten (Erbschaftssteuer).

Goede voornemens

We zitten nog wel in de nazomer, maar het is goed om te constateren dat dit jaar nog slechts 2,5 maanden telt. Dat betekent dat het weer langzamerhand tijd wordt om plannen te maken voor het volgende jaar. Hier en daar zie je dat markten aantrekken, maar voor elk afzonderlijk bedrijf leidt dit niet automatisch tot groei.

Betalingsdiscipline door verhoging rente schuldenaarsverzuim

Betalingsdiscipline door verhoging rente schuldenaarsverzuim

Schuldenaars die verzuimen te betalen, zijn in Duitsland voortaan een hogere rente wegens te late betaling verschuldigd. Voor handelszaken die sinds de inwerkingtreding van de wet inzake de bestrijding van schuldenaarsverzuim in het handelsverkeer (“Gesetz zur Bekämfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr”) zijn afgerond maar waarvan de facturen niet werden betaald, moeten over het verschuldigde bedrag i.p.v. voorheen 8% boven de basisrentevoet heden 9% boven de basisrentevoet worden voldaan. Bovendien een forfetair bedrag van € 40,00. Doelstelling van de wet is het de betalingsdicipline in het handelsverkeer te bevorderen en hierdoor de liquiditeit, concurrentiepositie en de rendabiliteit van het MKB te verbeteren.

Heeft u vragen over handelscontracten en het incasseren van vorderingen in Duitsland, neem dan contact op met Cathrin van den Hurk of Jochen Haukes.

Belastingadvies in Duitsland (nog) zaak van Duitse adviseurs

Belastingadvies in Duitsland (nog) zaak van Duitse adviseurs

De Duitse markt vanuit een Duitse entiteit te bewerken verdient aanbeveling. Dit zal ook uw belastingadviseur u aanraden. Maar als deze belastingadviseur, die al jaren de belangen van uw Nederlandse BV behartigt, u vervolgens vertelt dat hij zonder meer in staat is, om ook uw nieuwe bedrijf in Duitsland fiscaal te begeleiden, is waakzaamheid geboden. In de meeste gevallen gaat dit namelijk mis, en als het mis gaat, kost het u als ondernemer een hoop geld. Bovendien ligt u waarschijnlijk met uw belastingadviseur overhoop wegens een aansprakelijkheidsprobleem.

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (4/5)

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (4/5)

Steeds meer Nederlanders gaan in Duitsland wonen. Naast de omschakeling wat cultuur en taal betreft ontstaan er door het leven in Duitsland een aantal veranderingen en bijzonderheden ten aanzien van de juridische status van deze Nederlanders. Bijvoorbeeld in geval van overlijden en de verdeling van een nalatenschap.

Nadat in de uitgave van juni, juli en augustus de wettelijke erfopvolging en de legitieme portie alsmede het testament aan de orde waren, gaat het in deze editie van de nieuwsbrief om het erfcontract.

Kredietverzekering is niet zomaar een verzekering

Bij een risicoanalyse voor een onderneming door een breed georiënteerd verzekeringskantoor blijkt helaas regelmatig dat debiteuren, nochtans vaak een belangrijke activapost op de balans, onvoldoende aan bod komen.
Niet zelden wordt dit veroorzaakt door onvoldoende kennis van debiteuren en ontwikkelingen op het terrein van kredietverzekering. Komt er toch een kredietverzekering tot stand, dan is het vaak de vraag of de polis voldoende aansluit bij de behoefte en of de condities wel concurrerend zijn.

Makelaars moeten klanten beter voorlichten

Makelaars moeten klanten beter voorlichten

Sinds een aantal weken is de nieuwe EU-consumentenrichtlijn van toepassing. Deze houdt in dat klanten op niet mis te verstane wijze moeten worden voorgelicht over hun recht om  te herroepen. En deze regeling betreft ook makelaars van vastgoed in Duitsland. Zij dienen kopers te informeren over hun recht om te herroepen. Hoe zo’n informatie over het herroepingsrecht er uit dient te zien, is in Duitsland wettelijk geregeld. Kopers moeten heel duidelijk op de hoogte worden gesteld dat ze een overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunnen herroepen. Deze  termijn begint met de dag van de totstandkoming van het koopcontract.

Informatiebijeenkomst: Grensoverschrijdende zekerheid tussen Nederland en Duitsland

9 oktober 2014 vanaf 13.30 uur Bureau Duitse Zaken i.s.m. STRICK

logo svb strick

Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst die wij op donderdag 9 oktober 2014 in Nijmegen organiseren.

Het Bureau voor Duitse Zaken is al jarenlang de specialist op het gebied van sociale zekerheid tussen Nederland en Duitsland. BDZ maakt deel uit van de Sociale Verzekeringsbank en werkt voor SVB, UWV en Zorginstituut Nederland.

Minister Dr. Barbara Hendricks te gast bij de Nederlands-Duitse Businessclub, 1 september a.s. in Kleef

Minister Dr. Barbara Hendricks te gast bij de Nederlands-Duitse Businessclub, 1 september a.s. in Kleef

Uitnodiging
Jour Fix op maandag 1 september 2014
“Klimaatbescherming biedt kansen op
economisch succes”

Investeringen in klimaat beschermende maatregelen gelden vandaag de dag niet meer als groeibelemmering, maar integendeel als fundament voor duurzaam economisch succes. Van de energie-efficiëntie via de verbetering van het verkeerswegennet tot grondstoffen besparende productiemethodes bestaan er talloze mogelijkheden, kosten te verminderen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat.

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (3/5)

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (3/5)

Steeds meer Nederlanders gaan in Duitsland wonen. Naast de omschakeling wat cultuur en taal betreft ontstaan er door het leven in Duitsland een aantal veranderingen en bijzonderheden ten aanzien van de juridische status van deze Nederlanders. Bijvoorbeeld in geval van overlijden en de verdeling van een nalatenschap.

Grootste loonstijging in Duitsland sinds 15 jaar

Grootste loonstijging in Duitsland sinds 15 jaar

De Duitse economie draait op volle toeren , hiervan profiteert nu ook een groot aantal werknemers in Duitsland. De cao-lonen stijgen dit jaar met gemiddeld 3,1 procent. Dankzij de lage inflatie (1,1 %) merkt eenieder dit ook in zijn portemonnee. Een zo duidelijke stijging van de reële lonen (2 %) vond voor het laatst in 1999 plaats, het jaar dat de internetzeepbel uiteenspatte.

Duits lascertificaat is verleden tijd

Duits lascertificaat is verleden tijd

Weer een drempel minder, zakendoen in Duitsland is er weer een stuk gemakkelijker op geworden. Sinds 1 juli van dit jaar is een lastige hinderpaal bij het uitvoeren van bouw- en installatiewerkzaamheden in Duitsland uit de weg geruimd: de “Schweiss-Eignungsnachweis” die tot dan toe Nederlandse las- en montagebedrijven verplichtte, om laswerkzaamheden in Duitsland te laten uitvoeren door bedrijven die beschikken over het lascertificaat conform de DIN 18.800 norm. De Duitse “Eignungsnachweis” is vervangen door de Europese EN 1090 norm

Verzending lithiumbatterijen is verzending van gevaarlijke stoffen

Verzending lithiumbatterijen is verzending van gevaarlijke stoffen

Dat producenten, importeurs en distributeurs, die elektrische en elektronische apparatuur op de Duitse markt aanbieden, deze apparaten volgens het Duitse Elektrogesetz van bepaalde kenmerken moeten voorzien, is alom bekend. Ook dat er strenge richtlijnen van toepassing zijn door de ElektroStoffVerordnung, die het gebruik van schadelijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten beperkt, is niets nieuws. Evenmin dat afnemers van hun leveranciers een bewijs eisen dat zij zijn aangesloten bij een duaal systeem volgens de Duitse verpakkingsverordening en de kosten voor inzameling en verwijdering van verpakkingen betalen.

Wettelijk minimumloon van € 8,50 per 1 januari 2015

Wettelijk minimumloon van € 8,50 per 1 januari 2015

Na de Bundestag (Duitse Tweede Kamer) heeft medio juli ook de Bundesrat een wetsvoorstel goedgekeurd dat een nationaal minimumloon van € 8,50 per uur invoert. Dienovereenkomstig zullen volgens de regering ongeveer 3,7 miljoen mensen meer gaan verdienen. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2015 in werking. Het plan komt van de regeringscoalitie CDU/CSU en SPD.

Wanbetaler profiteert van verhoogde griffierechten

Om een bedrag van € 500,00 te kunnen incasseren via de rechtbank dient, naast de gebruikelijke incassokosten, € 462,00 aan griffierechten te worden betaald. De drempel die hiermee wordt opgeworpen is dermate hoog, dat veel ondernemers voor geringe vorderingen de gang naar de rechter niet maken. Nadat “normale” incassopogingen tot niets hebben geleid wordt dan het dossier gesloten en moet de ondernemer niet alleen zijn factuur afboeken, maar tevens de gemaakte incassokosten voor lief nemen. Het is namelijk niet ondenkbaar, dat de schuldeiser, na het maken van veel kosten, wel zijn recht haalt, maar vervolgens moet constateren dat de vordering oninbaar is.

Hot news inzake kredietverzekerimg

Zojuist lees ik enkele berichten in het Dagblad van het Noorden van 2 juli 2014 over ernstige schade door wanbetaling. Het is toch erg jammer om te constateren dat bedrijven de kosten van kredietverzekering willen uitsparen en daardoor onverantwoorde risico’s nemen. Ook komt het regelmatig voor dat bedrijven wel een kredietverzekering afsluiten maar vervolgens de waarschuwing om bij een bepaald bedrijf niet of slechts tot een bepaald maximum op krediet zaken te doen, negeren omdat de omzet zo dringend noodzakelijk is.

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (2/5)

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (2/5)

Steeds meer Nederlanders gaan in Duitsland wonen. Naast de omschakeling wat cultuur en taal betreft ontstaan er door het leven in Duitsland een aantal veranderingen en bijzonderheden ten aanzien van de juridische status van deze Nederlanders. Bijvoorbeeld in geval van overlijden en de verdeling van een nalatenschap.

Illegale euro’s gemakkelijke buit voor geldhonden

Illegale euro’s gemakkelijke buit voor geldhonden

Ze “ruiken” het, de douniers aan de Zwitsers-Duitse grens, én de speurhonden met hun feilloos orgaan voor bankbiljetten. Voor het opsporen van (te) grote sommen geld worden aan de grens met Duitsland honden ingezet die worden getraind op het opsporen van pakketten van 100 briefjes of meer. De Duitse douane heeft inmiddels tientallen speciale geldhonden in dienst. En waarom? Omdat smokkelacties aan de orde van de dag zijn bij de grensovergangen van Zwitserland of Luxemburg naar Duitsland. Bij grensoverschrijdend geldtransport naar landen van de Europese Unie geldt dat bedragen boven de € 10.000 bij de douane moeten worden aangegeven. Maar niet iedereen houdt zich aan die maximale grens van € 10.000 die zonder aangifte te doen in de EU mag worden ingevoerd.

btw-nultarief: documentatie achteraf is geoorloofd

btw-nultarief: documentatie achteraf is geoorloofd

Bij levering van goederen naar landen binnen de Europese Unie (intracommuneautaire levering) is in beginsel het btw-tarief op nul procent gesteld. Om geen btw te hoeven betalen, moet je als ondernemer wel kunnen bewijzen dat de goederen zijn uitgevoerd. Dat kan met de volgende documenten: de ontvangstbevestiging (Gelangensbestätigung), de opdracht van de koper, de orderbevestiging, het leveringscontract, de factuur, de vrachtbrief, de vrachtnota, het betalingsbewijs. Als men goederen naar landen buiten de EU exporteert, is eveneens het btw-nultarief van toepassing. Hierbij moet de leverancier kunnen aantonen dat zijn product de EU heeft verlaten. Je kunt hiervan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch aangifte doen, maar de douane geeft de voorkeur aan het laatste.

Beleggen in Duitsland: aankoop van een vakantiehuis

Beleggen in Duitsland: aankoop van een vakantiehuis

Duitsland is voor Nederlanders een attractief vakantieland. Steeds meer Nederlanders beleggen daarom in een vakantiehuis in Duitsland, zij het in Winterberg, zij het aan de kust of in het Zwarte Woud helemaal in het Zuiden van het land. Niks mis mee! Toch komt er meer bij kijken dan over het algemeen bekend is.

Nieuwe regels voor het webwinkelen

Nieuwe regels voor het webwinkelen

Boodschappen doen is een makkie tegenwoordig: shampoo, tandpasta en de paracetamol per muisklik het winkelmandje in, klik naar de kassa, klik voor aankoop bevestigen en klaar is kees! In Duitsland winkelen inmiddels 94 % van de internetgebruikers boven de 14 jaar online. Niets is eenvoudiger dan een snelle boodschap per muisklik. En valt het product niet in de smaak, stuurt men de spullen gewoon terug naar de webwinkel.

Een OK op een verzendbericht is nog geen ontvangstbewijs

Een OK op een verzendbericht is nog geen ontvangstbewijs

Wat is een fax-verzendbericht met een OK-aantekening waard, als de ingang van de fax ontkend word? Volgens een recente uitspraak van de Duitse Bundesgerichtshof is zo’n verzendbericht met OK-aantekening in ieder geval niet per definitie een bewijs dat de ontvanger het faxbericht vervolgens ook daadwerkelijk ter kennisname op zijn bureau had liggen.

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (1/5)

Serie: Erf- en successierecht in Duitsland (1/5)

Steeds meer Nederlanders gaan in Duitsland wonen. Naast de omschakeling wat cultuur en taal betreft ontstaan er door het leven in Duitsland een aantal veranderingen en bijzonderheden ten aanzien van de juridische status van deze Nederlanders. Bijvoorbeeld in geval van overlijden en de verdeling van een nalatenschap. Vaak wordt aan deze problematiek geen aandacht geschonken. Bij een langer verblijf in Duitsland is het echter raadzaam, de planning van een nalatenschap met behulp van een jurist/specialist te maken – alleen al om onaangename verrassingen te voorkomen.

Bijeenkomst: Road2Germany: Toegangspoort naar zakelijk succes

Bijeenkomst: Road2Germany: Toegangspoort naar zakelijk succes

Met haar 82 miljoen inwoners is Duitsland de industriële spil met de grootste consumentenmarkt van Europa. De dienstensector, duurzaamheid, energie en de industrie spelen een belangrijke rol in de Duitse economie. In 2013 is de Duitse economie met 0,4 procent gegroeid, waardoor dit land op nummer 1 in de eurozone staat. Voor 2014 zijn de vooruitzichten zelfs nog iets positiever.

Energieausweis sinds 1 mei 2014 verplicht

Energieausweis sinds 1 mei 2014 verplicht

Huiseigenaars in Duitsland zijn sinds 1 mei 2014 verplicht, om bij verkoop of verhuur (ook ongevraagd) bij bezichtiging de “Energieausweis” te presenteren. Sinds deze datum kan een verhuurder/verkoper niet als voorheen vrijblijvend met deze verplichting omgaan. Onder meer zijn vanaf 2015 bejaarde verwarmingsketels niet meer toegestaan en voor nieuwbouw gelden m.b.t. energieverbruik strengere normen.

Gebreken na oplevering? Garanties en afspraken in de koopakte

Gebreken na oplevering? Garanties en afspraken in de koopakte

Bij aankoop of verkoop van vastgoed maken veel Nederlanders vaak dezelfde fouten. In Duitsland bestaan voor dit soort transacties bepaalde formele vereisten. Al hetgeen samenhangt met de aankoop of verkoop van vastgoed dient in de koopovereenkomst te worden opgenomen. Nu is het meestal zo dat koper en verkoper over tevoren besproken kwesties concrete afspraken maken. Er worden bijvoorbeeld garanties afgegeven m.b.t. algemene toestand van een perceel. Ook wordt door de verkoper gegarandeerd dat het perceel voor permanente bewoning geschikt is, dat het pand asbestvrij is, dat het zwembad dicht is, dat het dak niet lekt en dat er geen worm in het houtwerk zit.

Wanbetaler grootste bedreiging voor winst

Onder deze kop verscheen op 15 mei 2014 een artikel in Het Dagblad van het Noorden.
Uit onderzoek van Atradius, Nederlands grootste kredietverzekeraar, blijkt dat in Nederland een derde van de ondernemers denkt dat het niet betaald krijgen van vorderingen de grootste bedreiging vormt voor de winstgevendheid van hun onderneming.

Alleen maar goede debiteuren?

Bij het beoordelen van de wenselijkheid van kredietverzekering wordt regelmatig gekeken naar de verhouding tussen de kosten van kredietverzekering en de schade in het verleden. Daarbij kan de constatering zijn: “Wij hebben tot nu toe weinig schade gehad, dus niet nodig.” – “Wij hebben geleerd van de faillissementen uit het verleden en zitten er nu bovenop, dus dat overkomt ons niet meer.”

Serie: Wat te doen bij inbreuk intellectueel eigendom in Duitsland? (4/4)

Serie: Wat te doen bij inbreuk intellectueel eigendom in Duitsland? (4/4)

Het gebeurt vaak dat iemand het merk of het octrooi van een ander bewust of onbewust gebruikt en zo inbreuk maakt op de eigendomsrechten. De houder heeft dan een aantal rechten. Deze artikelserie geeft een overzicht van wat te doen, wanneer men van mening is dat er inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of wanneer men er zelf van wordt beschuldigd inbreuk te hebben gepleegd op het eigendomsrecht van een ander. Nadat in de nieuwsbriefedities van februari, maart en april respectievelijk de Berechtigungsanfrage, de aanmaning en de kort gedingprocedure aan de orde waren, gaat het in het laatste deel om de kort gedingprocedure (vervolg) en de bodemprocedure.

Den Haag niet blij met Duitse tolvignetplannen

Den Haag niet blij met Duitse tolvignetplannen

De Duitse minister van verkeer heeft zijn plannen voor tol op snelwegen klaar. Met ingang van 1 januari 2016 gaan alleen buitenlanders betalen voor het gebruik van de Autobahn. Duitse automobilisten moeten weliswaar eveneens een vignet voor achter de voorruit kopen, maar krijgen het geld via een verlaging van de wegenbelasting terug. Met het vignet voor personenauto’s denkt minister Dobrindt jaarlijks 200 miljard te vangen voor onderhoud en reparatie van het wegennet.

Uiterst nauwkeurige kenmerking van apparatuur verplicht

Uiterst nauwkeurige kenmerking van apparatuur verplicht

Producenten, importeurs en distributeurs, die elektrische en elektronische apparatuur op de Duitse markt aanbieden, moeten deze apparaten volgens het Duitse Elektrogesetz van bepaalde kenmerken voorzien. Dienovereenkomstig moet de fabrikant duidelijk te identificeren zijn door ofwel zijn handelsmerk, zijn bij het Patentamt geregistreerd beeldmerk ofwel door naam en adres van zijn bedrijf. Verder moet de datum van levering van het apparaat vermeld zijn door de datum van de productie aan te geven of d.m.v. het ingevulde balkje onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes. Tenslotte moet op het apparaat ook het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes te zien zijn.

Nordrhein-Westfalen investeert

Nordrhein-Westfalen investeert

“Met steun in de rug van de overheid de Duitse markt op” luidde op 16 april jl. het motto van de “Duitsland-Borrel” bij STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleef. Rond 70 Nederlandse ondernemers hadden de weg naar het Duitse grensstadje gevonden en kregen hier een schat aan informatie aangereikt over de kansen die met name de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) met zijn 18 miljoen inwoners te bieden heeft.

Groeikansen door Duitse Energiewende en Industrie 4.0

Groeikansen door Duitse Energiewende en Industrie 4.0

Kennis en ervaring op het gebied van duurzame energie en moderne industriële ketensamenwerking bieden de komende jaren in Duitsland enorme groeikansen voor Nederlandse bedrijven. Ontwikkelingen als de Energiewende en de overgang naar “Industrie 4.0” zijn hiervoor de reden. Nederlandse metaal, rubber- en kunststofproducenten kunnen hun afzet in Duitsland de komende tien jaar verdubbelen, stelt het ING Economisch Bureau in een rapport over de Duitse maakindustrie en de positie van Nederland, dat in april op de internationale industriebeurs Hannover Messe werd aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Nordrhein-Westfalen investeert in uw toekomst

Nordrhein-Westfalen investeert in uw toekomst

“Met steun in de rug van de overheid de Duitse markt op” luidde op 16 april jl. het motto van de “Duitsland-Borrel” bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleef. Rond 70 Nederlandse ondernemers hadden de weg naar het Duitse grensstadje gevonden en kregen hier een schat aan informatie aangereikt over de kansen die met name de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) met zijn 18 miljoen inwoners te bieden heeft.

Polisagent: Zekerheid?

Hoewel de laatste jaren allerlei ontwikkelingen hebben geleid tot de mogelijkheid, om bestuurders/eigenaren van een onderneming eerder aan te spreken op bestuurdersaansprakelijkheid, komt hier in de praktijk niet altijd veel van terecht. Hierdoor wordt een B.V. constructie nog vaak gezien als mogelijkheid om het privé vermogen af te schermen. De B.V. nieuwe stijl biedt hiertoe minder mogelijkheden dan in het verleden.

STRICK-tip 04-2014

Wie van plan is de Duitse markt te veroveren moet er zich van bewust zijn dat Duitsland, vergeleken met Nederland, vrij groot is. Van Noord naar Zuid ben je zo’n kleine 1000 kilometer onderweg, van West naar Oost ruim 600 kilometer. Wie dus op het eind van een jaar niet 150.000 km of meer op de teller wil hebben, moet een keuze maken, waar hij begint met het zakendoen in Duitsland.

Serie: Wat te doen bij inbreuk intellectueel eigendom in Duitsland? (3/4)

Serie: Wat te doen bij inbreuk intellectueel eigendom in Duitsland? (3/4)

Het gebeurt vaak dat iemand het merk of het octrooi van een ander bewust of onbewust gebruikt en zo inbreuk maakt op de eigendomsrechten. De houder heeft dan een aantal rechten. Deze artikelserie geeft een overzicht van wat te doen, wanneer men van mening is dat er inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of wanneer men er zelf van wordt beschuldigd inbreuk te hebben gepleegd op het eigendomsrecht van een ander. Nadat in de nieuwsbriefedities van februari en maart respectievelijk de Berechtigungsanfrage en de aanmaning aan de orde waren, gaat het in deel 3 om:

Wie sociale verzekeringspremies niet afdraagt riskeert faillissement

Van vergeetachtigheid kan geen sprake meer zijn, als een werkgever in Duitsland een half jaar lang de sociale verzekeringspremies voor zijn medewerkers niet afdraagt. Verzuim in deze kan dan ook strafrechtelijke gevolgen voor de ondernemer in kwestie hebben. Of nu bewust om onedele redenen of simpelweg ten gevolge van acute liquiditeitsproblemen –wie als werkgever het werknemersgedeelte van de sociale verzekeringspremie niet betaalt, pleegt, als dit met opzet gebeurt, een strafbaar feit en riskeert een gevangenisstraf of een hoge boete. En moet er ook nog eens mee rekenen dat er plotseling schuldeisers op de mat staan en hem failliet willen laten verklaren.

Duitse fiscus eist BTW voor gebruik Nederlandse auto van de zaak

Duitse fiscus eist BTW voor gebruik Nederlandse auto van de zaak

Stel, u hebt werknemers in dienst bij uw bedrijf in Nijmegen. Die rijden iedere dag vanuit hun woonplaats net over de grens in Duitsland naar hun werk. En wel met een auto van de zaak of een aan hen ter beschikking gestelde leaseauto. Dan dient u er rekening mee te houden dat de Duitse belastingdienst over dit gebruik BTW wil heffen, en hiervoor is het noodzakelijk dat Nederlandse ondernemingen zich in Duitsland registreren.

Bij verkoop vastgoed moeten gebreken worden aangegeven

Bij verkoop vastgoed moeten gebreken worden aangegeven

Wie in Duitsland commercieel vastgoed verkoopt is verplicht de gegadigde op bestaande mankementen in of rondom het gebouw te wijzen. Hierbij gaat het om gebreken die de beslissing over aankoop of het afstand doen ervan kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn een centrale verwarming die dringend hersteld of gemoderniseerd moet worden, of een waterschade die 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Bovendien is de verkoper verplicht eventuele vragen van de geïnteresseerde naar vroegere schades of verbouwingen correct en volledig te beantwoorden.

Europas regio met het meeste perspectief ligt pal over de grens

Op de vraag welke Europese steden en regio’s in de nabije toekomst het meeste perspectief  hebben, weet het Britse tijdschrift “Foreign Direct Investment Magazine” sinds kort het antwoord. Na een grondige verkenning van het gebied tussen Helsinki en Ankara, tussen Lissabon en Minsk hadden de onderzoekers de zaak op de kaart. And the winner is: Nordrhein-Westfalen. Onder de top-25-regio’s van Europa belandde het qua bevolking grootste Duitse Bundesland op de eerste plaats. Op de plaatsen 2 tot 5 volgen respectievelijk Schotland, de gebieden rond Kopenhagen en Stockholm alsmede L’île de France, de megapolis rondom Parijs.

Informatiebijeenkomst Flynth: Zakendoen in Duitsland

Informatiebijeenkomst Flynth: Zakendoen in Duitsland

U heeft het de afgelopen jaren waarschijnlijk al zo vaak gehoord of gelezen: de Duitse economie draait stukken beter dan onze Nederlandse economie. Ondernemen in Duitsland staat dan ook bij veel Nederlandse ondernemers hoog op de verlanglijst. Maar vaak blijft het daarbij en dus laat u veel omzet liggen.

Serie: Wat te doen bij inbreuk intellectueel eigendom in Duitsland? (2/4)

Serie: Wat te doen bij inbreuk intellectueel eigendom in Duitsland? (2/4)

Het gebeurt vaak dat iemand het merk of het octrooi van een ander bewust of onbewust gebruikt en zo inbreuk maakt op de eigendomsrechten. De houder heeft dan een aantal rechten. Deze artikelserie geeft een overzicht van wat te doen, wanneer men van mening is dat er inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of wanneer men er zelf van wordt beschuldigd inbreuk te hebben gepleegd op het eigendomsrecht van een ander. Nadat in de uitgave van februari de zogenoemde Berechtigungsanfrage aan de orde was, gaat het in deel 2 om:

Themabijeenkomst Zakendoen in Duitsland

Themabijeenkomst Zakendoen in Duitsland

VNO-NCW Midden organiseert in samenwerking met de Duitsland-desk van BonsenReuling en DOC Opleiding & Training op vrijdag 21 maart 2014 bij Schouwburg Amphion in Doetinchem een themabijeenkomst “Zakendoen in Duitsland”. Tijdens de bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Concrete kansen op de Duitse markt zonder culturele valkuilen
    DOC Opleiding & Training/DNL

Duitse maakindustrie naarstig op zoek naar vakbekwaam personeel

Duitse maakindustrie naarstig op zoek naar vakbekwaam personeel

Net als ten tijde van de bankencrisis vijf jaar geleden is tijdens de actuele eurocrisis de nijverheid de stabiliteitsfactor van de Duitse economie. Volgens het “Industriereport 2014”, die de Industrie- und Handelskammertag (DIHK) onlangs presenteerde, wil de nijverheidssector nog dit jaar 40.000 nieuwe banen creëren. De DIHK noteerde gedurende zijn enquête onder 7.800 Duitse bedrijven veelal optimistische prognoses en een toenemende belangstelling voor grote investeringen. De maakindustrie zou dus 2014 wel eens de belangrijkste aandrijver van de Duitse conjunctuur kunnen worden.

Strengere aanpak van verkeersovertreders in Duitsland

Nederlandse beroepschauffeurs moeten vanaf 1 mei rekening houden met een strengere vervolging van verkeersdelicten in Duitsland. Dan worden grove verkeersovertredingen strenger beboet en leiden sneller tot rijontzeggingen dan tot nu toe het geval is. Vanaf juli 2014 is bovendien voor iedereen een veiligheidsvest in de auto verplicht.

Belastingschuld kan tot intrekking van bedrijfsvergunning leiden

Een onderneming die in Duitsland niet aan zijn belastingplicht voldoet kan zijn bedrijfsvergunning kwijtraken. Volgens een nieuwe bestuursmaatregel is de Belastingdienst in geval van openbaar belang bevoegd de voor handel en nijverheid verantwoordelijke overheidsinstanties mededeling te doen, als de ondernemingsrechtelijke betrouwbaarheid van een bedrijf twijfelachtig is. De beslissing over de onbetrouwbaarheid van een bedrijf wordt door de overheidsinstantie in kwestie genomen.

Doehetzelvers goedkoper uit?

Via Google kom je natuurlijk een heel eind als je informatie zoekt over kredietverzekering.
De kredietverzekeraars zorgen er voor dat zij direct in beeld zijn op het moment dat iemand de zoekterm “kredietverzekering” intikt. Naar aanleiding daarvan zoeken bedrijven vaak het rechtstreekse contact met een kredietverzekeraar en sluiten al dan niet een polis af. De indruk bestaat dat men zonder provisie voor een intermediair goedkoper uit zou zijn.

Nederland = partnerland op de Hannover Messe van 7-11 april

Nederland = partnerland op de Hannover Messe van 7-11 april

Over een kleine maand gaat de Hannover Messe van start. Het is de grootste technologiebeurs ter wereld. De beurs trekt ieder jaar ruim 220.000 bezoekers, uit meer dan 90 landen. Ieder jaar kiest de Hannover Messe een partnerland, dat dan nog eens extra in de spotlights staat. In 2014 is Nederland dat partnerland.

Van 7 tot en met 11 april 2014 gaat Nederland onder het motto “Global Challenges, Dutch Solutions” laten zien waar het land groot in is: internationaal en interdisciplinair samenwerken aan creatieve, pragmatische en technologische oplossingen. Als uitverkoren partnerland krijgt Nederland de kans om industriële producten en innovaties te tonen waarin het land uitblinkt. Hiertoe behoren de topsectoren water, energie, high-tech systems en materiaal alsmede alle bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de productie van hoogwaardige industriële half- en/of eindproducten.

Reageer als opdrachtnemer altijd op bouwplaatsnotulen

Reageer als opdrachtnemer altijd op bouwplaatsnotulen

Wie zwijgt stemt toe. Dit eeuwenoude gezegde blijkt ook vandaag de dag niet achterhaald. Met name op juridisch vlak. Welke nare gevolgen het niet reageren op de notulen van een bouwvergadering kan hebben, bleek onlangs n.a.v. een vonnis van een rechtbank in Berlijn.

Spullen terug naar de webshop voortaan met herroepingsverklaring

Spullen terug naar de webshop voortaan met herroepingsverklaring

In Juni 2014 treedt in Duitsland een nieuw consumentenrecht in werking. Hierbij gaat het met name om enkele niet onbelangrijke veranderingen bij het online winkelen. De consument krijgt er rechten bij, maar moet ook aan nieuwe verplichtingen voldoen. Volgens actueel geldend recht kan de koper van goederen uit een webwinkel zijn koopovereenkomst herroepen door de spullen gewoon zonder verder commentaar binnen 14 dagen terug te sturen.

Serie: Wat te doen bij inbreuk intellectueel eigendom in Duitsland? (1/4)

Serie: Wat te doen bij inbreuk intellectueel eigendom in Duitsland? (1/4)

Onder intellectueel eigendom vallen merken, octrooien, tekeningen en modellen. Beschermd worden in alle gevallen intellectuele prestaties op technisch of esthetisch gebied. De houder van intellectuele eigendomsrechten heeft een exclusief recht op het betreffende beschermde werk. Dat houdt enerzijds in dat hij alleen het recht heeft om ze te gebruiken en anderzijds dat hij het gebruik door ieder ander kan uitsluiten.

Kredietverzekering – heb ik dat wel nodig?

Op het moment dat facturen heel laat of helemaal niet betaald worden, komt bij veel bedrijven de gedachte op, dat het misschien wenselijk is om het risico van niet-betaling van facturen af te dekken bij een verzekeraar. Dezer dagen werd ik om die reden benaderd door een architect. Hij wilde graag worden geïnformeerd omtrent mogelijkheden op het terrein van kredietverzekering en de bijbehorende kosten.

Premie voor het Duitse vakantiefonds SOKA-BAU met 1 % omhoog

Premie voor het Duitse vakantiefonds SOKA-BAU met 1 % omhoog

Nederlandse bouwondernemers met werknemers in Duitsland opgelet: per 1 januari 2014 is de premie voor het vakantiefonds Soka-Bau van 14,3% naar 15,3 % van de bruto loonsom verhoogd. Deze premie moet overigens uiterlijk 15 februari zijn afgedragen.

Starten in Duitsland: training voor de stap over de grens

Starten in Duitsland: training voor de stap over de grens

De groeiprognose voor de Duitse (e-commerce) markt is voor de komende jaren uitstekend.  Het feit dat Achterhoekse bedrijven dicht tegen Duitsland aanliggen, biedt juist nu goede zakelijke kansen. Maar dat vergt wel een grondige aanpak.

Aanhoudende groei en een recordaantal banen

Duitse bedrijven blijven het goed doen. Voor het jaar 2014 voorspelt het vooraanstaande onderzoeksinsituut IFO een groei van de productiviteit met meer dan 1 procent en een vermindering van het werkloosheidspercentage van 6,9 naar 6,8 %. In totaal gaat IFO voor 2014 uit van een economische groei van 1,9 procent. De binnenlandse vraag blijft stabiel en de export trekt verder aan. De lage hypotheekrente in Duitsland doen het opdrachtvolume in de bouw stijgen, verwacht wordt een toename van investeringen in de bouwsector met rond de 3,8 procent.

Minimumloon in de bouw omhoog

Minimumloon in de bouw omhoog

Nederlandse ondernemers die bouwgerelateerde werkzaamheden in Duitsland verrichten willen wij er op wijzen, dat het minimum uurloon (loongroep 2: vaklieden) met ingang van 1 januari 2014  is verhoogd van € 13,70 naar € 13,95 bruto en dat van loongroep 1 vanaf heden € 11,10 bedraagt. Dagelijkse ervaring leert dat deze verhoging nog niet bij iedereen bekend is – met alle (mogelijke) negatieve gevolgen van dien. Veel Nederlandse bedrijven betalen trouwens met name hun jongere werknemers vaak minder dan het minimumloon en bij detachering naar Duitsland ook slechts het wettelijk minimumloon.

Nieuwe drempelwaarden bij openbare aanbestedingen per 01-01-2014

Nieuwe drempelwaarden bij openbare aanbestedingen per 01-01-2014

De Europese Commissie heeft per 1 januari 2014 de drempelwaarden voor openbare aanbestedings- en toewijzingsprocedures verhoogd. Met inwerkingtreding van de veranderde Vergabeverordnung zijn nu ook in Duitsland de nieuwe drempelwaarden van toepassing op alle openbare opdrachtgevers. De EU-drempelwaarden bepalen, vanaf welke opdrachtwaarde (bijvoorbeeld een Duitse) opdrachtgever zijn werkopdracht op Europese schaal moet aanbesteden. Een aanpassing als deze geschiedt om de twee jaar.

Hannover Messe 2014: een unieke kans voor Nederlandse bedrijven

Hannover Messe 2014: een unieke kans voor Nederlandse bedrijven

Op het gebied van techniek en technologie is er maar één beurs ter wereld die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: de Hannover Messe. Verleden jaar trok deze beurs 6.550 exposanten uit 62 landen met 220.000 bezoekers uit 93 landen. Dit is hét evenement voor de technologische industrie, met hooggekwalificeerde internationale bezoekers en een aantrekkelijk programma.

Start van een nieuw jaar

Dit is de periode van de goede voornemens. Daarbij gaat het er niet zozeer om te bedenken “Wat gaan we beter doen?”, maar het gaat er vooral om dat die goede voornemens daadwerkelijk worden uitgevoerd. Op het debiteurenvlak is het niet voldoende om te filosoferen in de trant van “We moeten ons eens oriënteren op de risico’s die wij lopen en hoe we die risico’s kunnen terugbrengen”. Nee, maak gewoon een afspraak om het debiteurenverhaal voor uw onderneming eens goed door te nemen met een expert op dit terrein.