Artikelen 2020

Bewijst een leesbevestiging de ontvangst van een e-mail?

De correspondentie tussen de contractspartijen

Bewijst een leesbevestiging de ontvangst van een e-mail?

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is de correspondentie tussen de contractspartijen van essentieel belang. Bijvoorbeeld moet de opdrachtnemer wijzen op mogelijke belemmeringen of op gebrekkige contractuele stukken (de Duitse Ausführungsunterlagen) en moet de opdrachtgever de opdrachtnemer aanmanen als de termijnen van uitvoering niet worden gehaald. 

Handwerksrolle - verlenging

Maar één jaar geldig

Handwerksrolle - verlenging

Als er in Duitsland met eigen werknemers van een Nederlandse BV bepaalde ambachtelijke werkzaamheden worden verricht is daarvoor een inschrijving in de registers van de bevoegde Duitse Kamer van Ambachten (Handwerkskammer) nodig. Een dergelijke registratie is per definitie slechts één jaar geldig en moet worden verlengd voordat de geldigheid ervan afloopt. Anders vervalt de inschrijving.

Crowdworkers

Bundesarbeitsgericht: "Crowdworker" status als werknemer

Crowdworker

In haar uitspraak van 01-12-2020 heeft het Bundesarbeitsgericht besloten dat zogenoemde crowdworkers onder bepaalde omstandigheden als werknemers dienen te worden gekwalificeerd.

Crowdworker zijn personen die werk aannemen, dat doorgaans via platformen (crowdscourcing platformen) wordt aangeboden en daardoor aan veel belangstellenden (crowd) ter beschikking wordt gesteld. De opdrachten worden afhankelijk van het project door één of door meerdere crowdworker afgehandeld.

Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen bij een te hoge schuldenlast, negatief vermogen of betalingsovermacht

Verlenging tot het eind van het jaar (31-12-2020)

Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen bij een te hoge schuldenlast, negatief vermogen of betalingsovermacht

De regeling tot opschorting van de verplichting van het bestuur van een GmbH of GmbH & Co. KG om faillissement aan te vragen wanneer de onderneming in een toestand van insolventie verkeert en/of een te hoge schuldenlast heeft, die gold tot 30-09-2020, is voor ondernemingen met een te hoge schuldenlast verlengd tot het eind van het jaar (Gesetz zur Verlängerung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes van 25-09-2020, BGBl 2020 I S. 2016).

Gunning ondanks ernstige calculatiefouten

Kan de opdrachtnemer de uitvoering van het contract weigeren?

Gunning ondanks ernstige calculatiefouten

In principe draagt de opdrachtnemer het calculatierisico. Maakt hij een fout bij het berekenen van de prijs (een zogeheten externe calculatiefout) is dit in principe voor zijn rekening. De vraag rijst of er uitzonderingen op deze regel zijn.

“Het einde (van het jaar) nadert” - houdt u de verjaring in het oog!

Verjaring van vorderingen

“Het einde (van het jaar) nadert” - houdt u de verjaring in het oog!

Ook al is men aan het eind van het jaar natuurlijk met veel andere dingen bezig, toch moet men in het oog houden dat naar Duits recht veel vorderingen op 31 december van ieder jaar verjaren.

De reguliere verjaringstermijn van 3 jaar begint immers te lopen aan het eind van het jaar waarin de vordering is ontstaan en de schuldeiser hiervan kennis had, of redelijkerwijze kon hebben.

Duitse douane stuit in 2020 op meer schendingen minimumloonwet

Mindestlohngesetz

Duitse douane stuit in 2020 op meer schendingen minimumloonwet

In de eerste negen maanden van 2020 heeft de Duitse douane ten opzichte van 2019 meer procedures ingeleid wegens overtredingen van het Mindestlohngesetz (wet op het minimumloon).

In veel gevallen blijkt dat werkgevers het minimumloon vaak niet of te laat betalen. Voor welke branches geldt het minimumloon?

Hoger `Kurzarbeitergeld´ (Duitse uitkering bij werktijdverkorting)

Regeling dient tot 31-12-2021 te gelden

Hoger Kurzarbeitergeld (Duitse uitkering bij werktijdverkorting)

In moeilijke economische situaties, zoals de coronapandemie, is het in Duitsland mogelijk om werktijdverkorting (Kurzarbeit) in te voeren. De werktijden van de werknemers worden verkort; het daaruit voortvloeiende verlies van inkomen kan worden gecompenseerd door een uitkering bij werktijdverkorting (Kurzarbeitergeld), indien aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Arbeitnehmerüberlassung (terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

Nieuw minimumloon van toepassing

Arbeitnehmerüberlassung (terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

De bindende minimumlonen in de uitzend-/detacheringsbranche zijn onlangs opnieuw vastgelegd.

Het betreft hier het minimumloon in de uitzendbranche.

Productreclame in tijden van corona

Niet toegestane misleidende handelspraktijken

Productreclame in tijden van corona

De fabrikant van een desinfectiemiddel maakte reclame dat het middel bijna alle schadelijke virussen en bacteriën uit de binnenlucht verwijderd. Hij gebruikte hiervoor de slogan

 

„Daarmee zijn 99,99 % van de schadelijke bacteriën en virussen uit de binnenlucht en op alle oppervlakten verwijderd.“

Vastgoedprijzen Duitsland

Afgelopen 10 jaar fors gestegen

Vastgoedprijzen Duitsland

Eerder hadden wij bericht dat de Duitse bouw boomt. Uit recente cijfers is gebleken dat ook de Duitse vastgoedmarkt boomt. De prijzen voor bestaande nieuwbouwwoningen zijn hoger dan ooit. De prijzen voor één- en tweegezinswoningen en appartementen zijn in Duitsland de afgelopen tien jaar maar liefst met 47,9 procent gestegen.

Sluiting bedrijf als gevolg van Corona

Het Landgericht München veroordeelt de verzekeringsmaatschappij tot betaling van € 1 miljoen

Betriebsschließung wegen Corona

Op 1 oktober 2020 heeft het Landgericht München (dossiernummer 12 O 5895/20) de rechtsvordering van de exploitant van de "Augustiner Keller" in München toegewezen. De exploitant had geëist dat zijn verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding van 1 miljoen euro zou betalen als gevolg van een door Corona-pandemie veroorzaakte sluiting van het bedrijf.

Hervorming van de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Nieuwe regelingen voor inlenend bedrijven

Hervorming van de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Per 30-07-2020 is in Duitsland de herziene Arbeitnehmer-Entsendegesetz van kracht geworden. Daarmee is de Europese detacheringsrichtlijn 2018/957 omgezet in nationaal recht.

Is het nog wel mogelijk om gegevens van Europa naar de VS volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming over te dragen?

Waarmee moet ik nu rekening houden als ik Google, Facebook & co. gebruik?

Is het nog wel mogelijk om gegevens van Europa naar de VS volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming over te dragen?

Op dit moment is het moeilijk een antwoord te vinden op deze vragen. Op 16 juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie de zogenaamde Privacy Shield-overeenkomst ongeldig verklaard.

UPDATE! Vleesverwerkingsindustrie

Vanaf 2021 terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en overeenkomsten verboden!

Vleesverwerkingsindustrie: ter beschikking stellen van personeel en onderaanneming vanaf 01-01-2021 verboden

Op 29-07-2020 keurde de Duitse regering een wetsontwerp goed voor meer arbeidsveiligheid in de vleesindustrie. Dit ging uit van een nog niet door de regering goedgekeurd wetsontwerp van het Duitse ministerie van arbeid.

Tijdregistratie door middel van vingerafdruk

Toestemming vereist!

Tijdregistratie door middel van vingerafdruk

Tijdregistratie door middel van een vingerafdruk is alleen toegestaan met toestemming van de betreffende medewerker. Als de werknemer geen toestemming geeft voor tijdregistratie door middel van zijn vingerafdruk, moet de werkgever gebruik maken van een ander systeem om de arbeidstijd te registreren.

Algemene erkende regels van de techniek als minimumnorm

Ook als iets anders is overeengekomen!

Algemene erkende regels van de techniek als minimumnorm

Over de eisen waaraan werk moet voldoen dat in het kader van een overeenkomst van aanneming van werk of bouwcontract is uitgevoerd, ontstaat in de praktijk vaak onenigheid. Dit geldt in het bijzonder wanneer in grensoverschrijdende contracten partijen vanuit hun eigen nationale rechtsstelsel van verschillende regels en normen uitgaan.

Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd

Verhoging in 4 stappen tot 1 juli 2022

Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd

Op dit moment bedraagt het wettelijk minimumloon in Duitsland € 9,35 bruto per uur.

De commissie minimumloon heeft besloten dat het wettelijk minimumloon tot 01-07-2022 in vier stappen moet stijgen tot € 10,45 bruto per uur.

.

Nieuwe wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Sinds 30 juli 2020 van kracht

Nieuwe wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Op 30-07-2020 is de nieuwe wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz (met eigen werknemers in het buitenland werken) in werking getreden.

Huiseigenaar? Controleer uw verzekeringspolissen!

Is uw huis voldoende verzekerd?

Huiseigenaar? Controleer uw verzekeringspolissen!

Bent u eigenaar van een huis in Duitsland? Dan is het zeker interessant om eens te controleren of de verzekering van het gebouw voldoende is om u te beschermen tegen existentiële risico's.

Sommatie vanwege "webinar”

Waarom het gebruik van deze term een risico met zich meebrengt

Sommatie vanwege

De digitalisering heeft door de Corona-crisis een enorme vlucht genomen. Lezingen/seminars vinden niet meer klassikaal plaats, maar online. In Duitsland wordt in dat geval vaak de term "webinar” gebruikt, een combinatie van de woorden "web” en “seminar”.

Wat heeft een vertrekkende medewerker te maken met de bescherming van gegevens?

Verwijderen van alle bedrijfsgegevens en persoonsgegevens die bescherming behoeven

Wat heeft een vertrekkende medewerker te maken met de bescherming van gegevens?

Ieder bedrijf heeft te maken met vertrekkende medewerkers. Soms vertrekt een medewerker uit vrije wil, bijvoorbeeld om een volgende stap in zijn carrière te zetten, soms gaan werkgever en werknemer niet in goede harmonie uit elkaar. Een vertrek kan problemen met de bescherming van gegevens met zich meebrengen en daarmee de bescherming van persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen in gevaar brengen.

Wanneer mag ik cookies plaatsen?

Toestemming voor het opslaan van cookies

Wanneer mag ik cookies plaatsen?

Na de uitspraak van 01-10-2019 (Az. C-673/17) van het Europese Hof van Justitie heeft nu ook het Duitse Hof Bundesgerichtshof (I ZR 7/16) (BGH) besloten welke eisen moeten worden gesteld aan de toestemming voor het opslaan van cookies op de apparaten van gebruikers. Het BGH stelt het volgende:

Erfenis uit Duitsland?

Termijnen waar je als Nederlander op moet letten

Erfenis uit Duitsland?

Het komt vaak voor dat iemand schulden heeft bij overlijden. Na het overlijden zouden de schulden op de erfgenamen over kunnen gaan. In Nederland is het mogelijk een erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. De erfgenamen hebben in principe drie maanden de tijd om te beslissen of zij de erfenis willen aanvaarden.

Corona en belastingen

Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Duitsland en Nederland

Corona en belastingen

Nederlandse bedrijven die in Duitsland actief zijn, moeten in principe belasting betalen in Nederland. Als ze echter in Duitsland werkzaamheden uitvoeren, geldt, naast de nationale belastingvoorschriften, ook het zogenaamde `Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Duitsland en Nederland´. Dit Verdrag staat boven de nationale belastingsvoorschriften en regelt definitief waar een Nederlands bedrijf belasting moet betalen als het grensoverschrijdend actief is.

Vleesverwerkingsindustrie: ter beschikking stellen van personeel en onderaanneming vanaf 01-01-2021 verboden

Het Arbeidsveiligheidsprogramma

Vleesverwerkingsindustrie: ter beschikking stellen van personeel en onderaanneming vanaf 01-01-2021 verboden

Op 20-05-2020 heeft de Duitse regering een "Arbeidsveiligheidsprogramma voor de Vleesindustrie" besloten. De kern van dit programma is dat het ter beschikking stellen van personeel en onderaanneming in de vleesverwerkingsindustrie per 01-01-2021 verboden wordt.

Eerder zijn er veel coronabesmettingen bij werknemers in slachthuizen geconstateerd. Dit waren meestal Oost-Europese werknemers die door onderaannemers in het kader van overeenkomsten over aanneming van werk of door uitzendbedrijven door het ter beschikking stellen van het personeel in slachthuizen werden tewerkgesteld.

Dieselschandaal Volkswagen

Schadevergoeding wegens emissiefraude

Dieselschandaal Volkswagen

Op 25-05-2020 werd voor het eerst een zaak in verband met het VW-dieselschandaal door de hoogste rechter beslecht (BGH,vonnis van 25-05-2020, 2 O 250/17). De rechtbank oordeelde dat de gedupeerde eigenaar van een VW Sharan met een EA189 dieselmotor recht heeft op schadevergoeding van VW.

Het octrooischrift is zijn eigen lexicon

Waaruit bestaat een octrooi eigenlijk en hoe wordt de inhoud van het octrooi geïnterpreteerd?

Het octrooischrift is zijn eigen lexicon

Voor leken is een octrooischrift vaak moeilijk te begrijpen. Vanwege de technische termen, ellenlange zinnen en verwijzingen naar tekeningen is het geen gemakkelijke lectuur. Toch zijn alle delen van het octrooischrift van belang.

In de inleiding wordt eerst gespecificeerd tot welk technisch gebied de uitvinding behoort. Daarna beschrijft de octrooiaanvrager de actuele stand van de techniek op dit gebied en de nadelen van deze stand van de techniek. Doel van het octrooi is vervolgens een oplossing voor de nadelen te bieden. Daarna volgt een gedetailleerde inhoudelijke beschrijving van de uitvinding. Daarbij wordt vaak verwezen naar tekeningen, die eveneens deel uitmaken van het octrooischrift.

Nieuwe regels en sancties in het wegverkeer sinds 28 april 2020

De nieuwe `Straßenverkehrsordnung´

Nieuwe regels en sancties in het wegverkeer sinds  28 april 2020

In Duitsland is vanaf 28 april 2020 de nieuwe Straßenverkehrsordnung (wegenverkeerswet) ingegaan. Strengere straffen als de weg niet wordt vrijgemaakt voor hulpdiensten, nieuwe regels voor stoppen en parkeren op trottoirs en fietspaden etc. - in de nieuwe verordening (StVO) is dit allemaal vastgelegd.

Steunmaatregelen van de Duitse regering

Als reactie op de Coronapandemie heeft de Duitse regering een aantal financiële maatregelen voor het bedrijfsleven besloten

Steunmaatregelen van de Duitse regering

Alle maatregelen op een rijtje gezet:

1. Noodfondsen

Subsidies van maximaal € 9.000 voor bedrijven met maximaal vijf werknemers en € 15.000 met maximaal tien werknemers (op basis van fulltime krachten) zijn beschikbaar voor alleen kleine bedrijven en zelfstandigen. De bedrijven die deze subsidie aanvragen, mogen voor maart 2020 niet in moeilijkheden hebben verkeerd en zij moeten verklaren dat hun voortbestaan gevaar loopt en zij door de coronacrisis te weinig liquide middelen hebben.

Openstaande vorderingen en incasso in tijden van corona

De Duitse aanpak is vereist

Openstaande vorderingen en incasso in tijden van corona

We horen van Nederlandse bedrijven dat klanten in Duitsland nu minder of helemaal niet betalen, de bestelde goederen weigeren te accepteren of willen terugsturen. Kan dit zo maar?

Om deze vragen te beantwoorden is van belang wat in het contract staat en welk recht van toepassing is.

Welke argumenten kunnen klanten in corona-tijden aanvoeren?

Is er überhaupt sprake van overmacht?

De zekerheden voor de aannemer tijdens de COVID 19-pandemie

Het veiligstellen van de omzet

De zekerheden voor de aannemer in de COVID 19-pandemie

Tijdens de coronacrisis is het vooral raadzaam om snel liquiditeit te creëren door middel van voorschotten en vooruitbetalingen, zo nodig het zogenaamde argument van de onzekerheid aan te voeren en een bankgarantie van de opdrachtgever op te vragen (Bauhandwerkersicherung).

Minimumloon in de Duitse bouw wordt verhoogd

Met ingang van 1 april 2020 stijgt in het Bauhauptgewerbe het minimumloon voor ongeschoolde en geschoolde bouwvakkers stapsgewijs naar € 12,55 resp. € 15,40

Minimumloon in de Duitse bouw wordt verhoogd

Duizenden werknemers in de Duitse bouw gaan per 1 april 2020 meer verdienen. Het minimumloon in de bouw gaat met ingang van die datum stapsgewijs omhoog. Voor ongeschoold werk stijgt het minimumloon op 1 april a.s. van heden € 12,20 naar € 12,55.

Geen grenscontrole tussen Nederland en NRW

Vanaf 10 april 2020 extra maatregelen

Geen grenscontrole tussen Nederland en NRW

Voorlopig geen grenscontroles tussen Nordrhein-Westfalen en Nederland. Dit werd besloten door het zogenaamde "Corona-kabinet"* in Berlijn, aldus premier Armin Laschet (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen) op maandag 6 april 2020 in een videobericht.*

Geen huur betalen wegens Corona?

Talrijke bedrijven hebben aangekondigd hun huurbetalingen te staken

Geen huur betalen wegens Corona?

Tal van bedrijven, waaronder grote en bekende bedrijven, hebben aangekondigd dat ze geen huur meer willen betalen vanwege de coronacrisis. Ze beroepen zich op een op 1 april 2020 van kracht geworden, wettelijke regeling, die de wetgever heeft aangenomen om huurders te beschermen. Voorzichtigheid is echter geboden.

Bedrijfssluiting tijdens coronacrisis

Keert mijn verzekering uit?

Bedrijfssluiting tijdens coronacrisis

Tijdens deze coronacrisis vragen zich veel bedrijven af of hun verzekering voor de financiële schade opkomt als zij tijdelijk niet kunnen werken of als zij het bedrijf moeten sluiten.

Home-office dankzij Corona!

Een virus dat bijzondere maatregelen vereist

Home-office dankzij Corona!

Inmiddels is het vanwege de coronacrisis bijna gewoon dat werknemers vanuit huis werken. Daarbij zijn twee verschillende situaties denkbaar.

Samenwerking op het gebied van bedrijfs- en exportadvies

Zakendoen in Duitsland

Samenwerking op het gebied van bedrijfs- en exportadvies

Brilliant Work en STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater zijn een samenwerking aangegaan om ondernemers bij het `Zakendoen in Duitsland´ te adviseren.

Ook de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) gaat de plaatselijke economie door de coronacrisis helpen

Steunpakket voor de plaatselijke ondernemer

Ook de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) gaat de plaatselijke economie door de coronacrisis helpen.

De regering van de Duitse deelstaat NRW heeft naast de federale maatregelen van Duitsland een steunpakket voor de plaatselijke ondernemingen ontwikkeld. Dat kan voor Nederlandse ondernemers met steunpunten in deze deelstaat (filiaal, dochter – GmbH, joint venture, of andere entiteiten) van wezenlijk belang zijn. NRW is voor het Nederlandse bedrijfsleven met een handelsvolume van meer dan 45 miljard euro de belangrijkste deelstaat van Duitsland.  

Werktijdverkorting - Kurzarbeit

Belangrijke informatie!

Werktijdverkorting - Kurzarbeit

In Duitsland bestaat de mogelijkheid om werktijdverkorting in te voeren.

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen niet meer kan laten werken, of als  de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan werktijdverkorting worden ingevoerd.

Corona-Virus in de bouwsector

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Corona-Virus in de bouwsector

Vanwege het coronavirus heeft de Duitse regering op 16 maart 2020 leidraden aangekondigd voor een gezamenlijk optreden in de coronacrisis. Deze leidraden en de voorschriften in de respectieve deelstaten betekenen een aanzienlijke beperking van het openbare en privéleven in Duitsland. Voor bedrijven die in Duitsland actief zijn, zal dit op allerlei niveaus behoorlijke consequenties hebben.

Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Ook al wordt de bouwbranche op dit moment niet direct door bestuurlijke maatregelen in verband met de coronacrisis getroffen, toch zijn ook hier de eerste gevolgen al voelbaar. Leveringsproblemen, hogere materiaalkosten, inreisverboden of bestuurlijke maatregelen kunnen de planning van een bouwproject behoorlijk in de war gooien.

Werkgevers in de bouwsector in tijden van de Corona-pandemie

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Werkgevers in de bouwsector in tijden van de Corona-pandemie

Ook al geldt er op dit moment (18 maart 2020, 12.00 uur) geen werkverbod in de bouwsector en kunnen arbeiders hun werkzaamheden ongehinderd voortzetten, toch heeft het coronavirus gevolgen voor u als werkgever in de bouwsector.

Het Coronavirus en zijn arbeidsrechtelijke gevolgen

Wat is de impact voor uw bedrijf

De Coronavirus en zijn arbeidsrechtelijke gevolgen

Het nieuws over het coronavirus beheerst al wekenlang alle media. Dagelijks wordt het aantal besmettingen en doden naar boven bijgesteld, er wordt zelfs gesproken over een mogelijke pandemie. De gevolgen blijven al lang niet meer beperkt tot China, het virus heeft inmiddels ook Europa bereikt.

 

"Fridays for Future" als uniemerk?

Greta Thunberg probeert de naam van haar klimaatbeweging als merk te laten beschermen

Greta Thunberg en de stichting van haar familie proberen op dit moment de aanduiding "Fridays for Future" als merk te laten beschermen. Bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in Alicante hebben zij de aanduiding als uniemerk aangemeld. 

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

Verwijderingsprijzen voor oude elektrische apparatuur dalen

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

Het nieuwe jaar brengt ook veranderingen met zich mee voor de Wet op de Elektrische en Elektronische Apparatuur (Elektrogesetz). Hieronder volgen de voor u relevante punten.

Zijn de webpagina's van de webwinkeliers binnenkort te klein?

Plichten voor online reclame

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

In Duitsland hebben veel webwinkeliers bewust geen reclame gemaakt voor productgarantie

Webshop-exploitanten opgelet!

Alleen een link met productdetails op de laatste pagina is niet voldoende!

Webshop-exploitanten opgelet!

Op 28-11-2019 heeft het Bundesgerichtshof (BGH) (BGH I ZR 43/10) geoordeeld dat niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan als in de winkelwagen alleen een link naar de productdetails wordt opgenomen.

 

Loondoorbetaling tijdens ziekte in Duitsland

Werknemer moet kunnen aantonen dat hij is genezen

Loondoorbetaling tijdens ziekte in Duitsland

Een werknemer in Duitsland moet kunnen aantonen dat hij van zijn eerste ziekte is genezen, indien hij in zeer korte tijd voor een tweede keer aanspraak wil maken op loondoorbetaling wegens een andere ziekte.

 

Vorwerk moet niet op nieuw Thermomix-model wijzen

Klant eist - zonder succes - ontbinding van de koopovereenkomst

Vorwerk moet niet op nieuw Thermomix-model wijzen

Het Landgericht Wuppertal heeft zich recent gebogen over een zaak die was aangespannen tegen het bedrijf Vorwerk  (vonnis van 09-01-2020 in de zaak 32 C 156/19).  Een klant had in januari 2019 het model “TM5” van de bekende keukenmachine “Thermomix” gekocht. In maart 2019 kondigde Vorwerk aan het opvolgmodel “TM6” op de markt te brengen. Het opvolgmodel beschikt over een groter display en meer functies.

 

Stilzwijgen op een “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben”

Als het stilzwijgen leidt tot het sluiten van een overeenkomst - het “Kaufmännische Bestätigungsschreiben” als bijzonderheid in het Duitse rechtsverkeer

Stilzwijgen op een  “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben”

Iedereen kent het wel in het zakelijk verkeer: eerst wordt er mondeling iets besproken en daarna volgt een bevestiging per e-mail.  Als tegen de inhoud van deze e-mail geen bezwaar wordt gemaakt, kan dit naar Duits recht tussen ondernemers verregaande juridische gevolgen hebben.

 

Meerdere miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege overtredingen van de DSGVO in Duitsland

Bescherming persoonsgegevens topprioriteit Duitse autoriteiten

Meerdere miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege overtredingen van de DSGVO in Duitsland

Nu slaan de Duitse autoriteiten spijkers met koppen. De eerste boetes zijn al opgelegd.

Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Waar werkgevers in Duitsland rekening mee moeten houden

Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

1. Het wettelijk minimumloon is verhoogd

Met ingang van 01-01-2020 stijgt het wettelijke minimumloon naar € 9,35 per uur (tot en met 31-12-2019 bedroeg het wettelijke minimumloon € 9,19 per uur). 

Positie debiteuren in Duitsland waarschijnlijk wederom versterkt

Consumentenbescherming tegen hoge incassokosten

Positie debiteuren in Duitsland waarschijnlijk wederom versterkt

Het Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Federale Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming) is voornemens om consumenten te beschermen tegen buitensporige incassokosten.

“Balsamico” mag ook afkomstig zijn uit Duitsland

Europees Hof van Justitie oordeelt over geografische aanduidingen

“Balsamico” mag ook afkomstig zijn uit Duitsland

Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van justitie is “Balsamico” geen beschermd begrip.